TR | EN
Disiplinlerarası Sinirbilimleri

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1. Genel Bilgi

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 29.08.2012 tarihli Genel Kurul toplantısında Eskişehir Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Disiplinlerarası Sinirbilimleri Anabilim Dalı kurulmasına karar verilmiştir. Bu anabilim dalı başkanlığına 17.10.2012 tarih itibarıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel ULUPINAR atanmıştır. Anabilim Dalımız kurucu kadrosunda, Anatomi, Biyofizik, Fizyoloji, Nöroloji, Histoloji-Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Farmakoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Genetik, Radyoloji, Nükleer Tıp, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dallarından olmak üzere doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlayan 22 öğretim üyesi bulunmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimize bu Anabilim Dalları bünyesinde bulunan zengin alt yapı ve teknik imkânları kullanma ve köklü bir kurumun modern laboratuvarlarında araştırma yapma fırsatı tanınmaktadır.
 
2. Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Sinirbilimleri alanında yüksek lisans diploması verilir.
 
3. Derecenin Düzeyi
Sinirbilimleri Bilim Uzmanı
 
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayın Senato tarafından belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Adayın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı en az 55 sayısal ve Enstitü Kurulunda kabul edilen ve Üniversitemiz Senatosunca onaylan Dil puanı almış olması gerekmektedir.
 
5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
 
6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Üç yıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye BB ve üstü notlar ile başardığı dersler dışında, genel not ortalamasını sağlayacak şekilde yeni dersler aldırılır. Ancak öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 
7. Program Profili (Amacı)
Sinirbilimleri yüksek lisans programında öğrencilere sinirbilimleri alanında farklı disiplinlerden ileri düzeyde bilgi edinme fırsatı verilmektedir. Modern araştırma metotlarını ve tekniklerini kullanarak, eleştirel bakış açısına sahip, yenilikçi ve yaratıcı bilimsel araştırmalar yapabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Programı tamamlayan öğrenciler, sinir sisteminin normal yapısı ve işlevleri hakkında kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olacak, bilimsel araştırma ilkelerini ve yöntemlerini öğrenecektir.
 
9. Mezunların İstihdam Olanakları
Yurt içi ve yurtdışındaki Üniversitelerin çeşitli Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak istihdam olabilirler. Ayrıca çeşitli hastane, laboratuvar, klinik ve merkezlerde uzman olarak istihdam edilme olanağı da vardır.
 
10. Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans diploması alan öğrenciler ALES veya eşdeğer sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir ya da benzer doktora programlarına devam edebilirler.
 
11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az üç kopya olmak üzere, enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını, tez sınavını izleyen bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.
 
13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
 
14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 26480 Meşelik Eskişehir.
Tel: (222) 239 3750/1145
Prof.Dr.Emel ULUPINAR (Anabilim Dalı Başkanı) : (222) 239 2979/ 4436
Prof.Dr.Demet ÖZBABALIK ADAPINAR (Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı): (222) 239 2979/ 3655
Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ (Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı) (222) 239 2979/ 4564
 
15. Bölüm/Program Olanakları
Anabilim Dalına katkı sağlayan farklı disiplinler bünyesinde; bilimsel çalışmalara imkân sağlayan çok sayıda modern araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Sinir sistemi ile ilgili yapıları makroskobik ve mikroskobik düzeyde incelemeye imkân veren doku laboratuvarları, SEM, TEM, floresan ve ışık mikroskobi üniteleri, immunohistokimya ve moleküler biyoloji laboratuvarları, fonksiyonel ve davranışsal parametreleri inceleyen üniteler, çeşitli biyokimyasal test ve tekniklerin kullanıldığı laboratuvarlar, bilgisayar destekli sayım, analiz ve görüntüleme üniteleri farklı Anabilim dallarına ait mekânlarda öğrencilere araştırma olanakları sunmaktadır.

Amaç ve Öğrenme Çıktıları(TYYÇ)​