TR | EN
Biyofizik

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1. Genel Bilgi
Biyofizik, fiziğin yasalarını biyolojik dünyayı anlamada kullanan bir bilim dalıdır. Biyofizikçi, atom ve moleküllerden hücrelere, organizmalara ve çevremize kadar yaşamla ilgili süreçlerle her düzeyde ilgilenir.
Anabilim Dalımız, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Doç. Dr. Halit YILDIRIM tarafından 1981 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalımız öğretim ve araştırma faaliyetlerini birlikte yürütmektedir ve Biyofizikte Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri veren programlar sunmaktadır. Bu programlarda, bir öğretim üyesinin yönetiminde laboratuvar deneyimi kazanma ve orijinal araştırma yapma ön planda tutulmaktadır. 
 
2. Kazanılan Derece  
Biyofizik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişilere Yüksek Lisans ve Doktora Diploması verilir.
 
3. Derecenin düzeyi
Yüksek Lisans (2. Düzey) ve Doktora (3. Düzey).
 
4. Kabul ve kayıt koşulları
Başvuruda aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:
·Yabancı Dil sınavı sonucu: Enstitü Kurulunda kabul edilen ve Üniversitemiz Senatosunca onaylan Dil puanı almış olması gerekmektedir.
·Akademik personel ve Lisansüstü Eğitime giriş sınavı (ALES) veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sonucu.
·Doktora programına başvurmak için, Biyofizikte Yüksek Lisans yapmış veya Tıp Doktoru derecesine sahip olmak.
·Yüksek Lisans programına başvurmak için, Fizik veya Biyomedikal Mühendislik alanlarından birinde lisans derecesine sahip olunmalıdır.
 
5. Önceki öğrenmenin tanınması
Fizik ve/veya Fizyolojide yeterli bilgi temeline sahip olmayan öğrencilerin, ilk yılda, Bilimsel ön Hazırlık Programına katılmaları önerilmektedir.
Başka bir enstitüde Biyofizik Doktora programına kayıtlı bir öğrencinin ESOGÜ Biyofizik Doktora programına geçmesi mümkündür. Başvurular, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programdaki başarı durumu dahil tüm yönleri ile incelenmektedir. Başvuru kabulünde karar vermeyi sağlayan tek faktör yoktur ve ilgilenen öğrencilerin başvuru yapması önerilir.
 
6. Yeterlilik koşulları ve Kuralları
Tüm öğrencilerin ESOGÜ Lisansüstü öğretime klavuzunda belirtilen kural ve düzenlemelere uymaları zorunludur.
Yüksek Lisans derecesi 21 kredilik ders almayı ve bir tez hazırlamayı gerektirir. Derslerde başarı için CC ve üstü puan alınmalıdır. İlk yılda, öğrenciler çekirdek programın yanısıra ilgi alanlarına odaklı seçmeli dersleri alırlar. İlk yılın sonunda, başarılı olan öğrenciler tez danışmanlarını seçerler ve tezlerine başlarlar. Normal olarak, yüksek lisans eğitimi iki yılda biter.
Doktora derecesi 24 kredilik ders almayı ve bir tez hazırlamayı gerektirir. Derslerde başarı için CB ve üstü puan alınmalıdır. Doktora ders programının ilk iki yılda bitirilmesi beklenir. Biyofizikte doktora adayı olabilmek için, öğrenciler, aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: (1) Yabancı dil sınavında başarılı olunmalıdır; (2) Biyofizik bilim alanı ile ilgili sınavda başarılı olunmalıdır ve (3) Orijinal bir araştırma tezi sunularak başarılı bir biçimde savunulmalıdır. Bir kural olarak sıralanan bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin doktora eğitimine devam etmesine müsaade edilmez.
 
7. Programın Amacı
Biyofizik programının öncelikli amacı, farklı temel alanlara sahip araştırmacılara, temel bilimlerin kavram ve yöntemlerini biyolojik problemlere bağımsız olarak uygulayabilme becerisi kazandırmaktır.  
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Matematik, fizik ve biyolojinin teorik ve pratik bilgilerini kazandırmak. Biyolojik problemleri çözme ve modellemede uygulama yeteneği kazandırmak. 
 
9. Mezunların İstihdam Olanakları  
Biyofizikte  Ph.D. veya M.D/Ph.D. derecesini alan biri araştırma ve öğretim alanlarında işine devam edebilir.
 
10. Üst Derece Programlarına Geçiş  
Yüksek Lisans derecesini alan biri doktora programına devam edebilir.
 
11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersteki başarının değerlendirilebilmesi için öğrencilerin arasınavlara ve yılsonu sınavına katılmaları ve bir ödev hazırlamaları gerekir.  Derste başarı 100 üzerinden 70 almayı gerektirir.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları, ilgili dereceyi almaya hak kazanma koşulları ve düzenlemelerinde verilmiştir.
 
13. Çalışma Şekli (Tam zamanlı, e-öğrenme)
Tam zamanlı
 
14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)
Eskişehir Osmangazi Universitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı  26480 Meşelik/ESKİŞEHİR.
Telefon: 222 239 29 79
Prof. Dr. Ferhan ESEN (Anabilim Dalı Başkanı), Dahili: 4600
 
15. Bölüm/Program Olanakları  
Anabilim Dalımızda 2 profesör ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Anabilim Dalımız mikrovasküler yapılardaki kan akımı kontrol mekanizmalarını araştırmaya yönelik bir alt yapıya sahiptir. Bu açıdan, mikrovasküler yapılardaki kan akımını ölçmeyi sağlayan, iyontoforez ve termal hiperemi gibi yöntemlerin uygulanabildiği, insan vücudundan bilgi toplamayı olanaklı kılan, bilgisayar destekli bir enstrümantasyon alt yapısı bulunmaktadır. Bu sistemden elde edilen sonuçları değerlendirmede sinyal analizinin olanaklı tüm yöntemleri kullanılmaktadır.

Amaç ve Öğrenme Çıktıları(TYYÇ)​