TR | EN
Tıbbi Mikrobiyoloji

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1. Genel Bilgi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1977 yılında Dr. Filiz AKŞİT tarafından kurulmuştur.
Başlangıçta Mikrobiyoloji–Biyokimya–Hematoloji-Kan Bankası olarak tek laboratuvar halinde faaliyet gösterirken,1981’de Mikrobiyolojiye ayrılan mekana geçmiştir ve rutin ve araştırmaya yönelik mikrobiyolojik testler sayı, çeşit ve kalite açısından zenginleştirilmiş, Eskişehir bölgesinin İnfeksiyon Hastalıkları Mikrobiyolojisi ile ilgili ilk, kapsamlı ve güvenilir epidemiyolojik verileri elde edilmeye başlanmıştır. Üniversitemiz Meşelik kampusüne 1990 yılında taşınan Anabilim Dalımız halen Bakteriyoloji, Mikoloji, Mikobakteriyoloji, Parazitoloji, Viroloji-İmmünoloji-Seroloji, Moleküler Mikrobiyoloji, Steril Malzeme ve BesiyeriHazırlama, Dekontaminasyon ve Yıkama, Hastane Merkez Laboratuvarında Hasta Kabul ve Acil Servisdeki Laboratuvar birimleriyle 24 saat hizmet vermektedir. Anabilim Dalımız Hastane ve Laboratuvar İnformasyon Sistemlerine (HİS ve LİS) bağlı olup bir seminer salonu, internet olan bir kütüphanesi bulunmaktadır.
Anabilim Dalımız, 1981’den beri tıp fakültemiz 2 ve 3. sınıflarının ve ayrıca Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) ile Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu (ESYO)’nun  Mikrobiyoloji derslerini ve yaz stajlarını vermektedir. Anabilim Dalımız Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Mikrobiyoloji derslerini 20 yıl yürütmüş ve Açık Öğretim Fakültesi Programlarında (Kitap yazımı ve TV dersleri)  yer almıştır. Ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora  programları mevcuttur.
Anabilim Dalımıza Tıpta Uzmanlık Sınavı ile araştırma görevlisi alınmakta ve 4 yıllık eğitim sonunda bir hastane Klinik Mikrobiyoloji  Laboratuarını yönetme yetkisi kazandıran “Tıbbi Mikrobiyoloji”  Anadal Uzmanlık eğitimi verilmektedir. Araştırma Görevlisi eğitiminde; “çekirdek eğitim programı” çerçevesinde teorik ve pratik dersler, fakültemiz ile  SHMYO ve ESYO öğrenci pratiklerinin hazırlanması ve uygulanmasında sorumluluk verilmesi, yılda en az 2 seminer vermesi ve en az 4 makale sunması, Anabilim Dalımızın tüm birimlerindeki  rutin hasta hizmetlerinin yürütülmesi, bilimsel etkinliklere - araştırma projelerine  katılımının sağlanması yer almakta ve bu etkinlikler bir asistan karnesi ile izlenip değerlendirilmektedir.                         
Anabilim Dalımız laboratuarlarında bakteri ve mantar yönünden her tür kültür (aerob, anaerob, mikroaerofil, CO2’li etüv vb) yapılmakta,hem geleneksel hem de otomatize sistemlerde mikroorganizma identifikasyon  ve antimikrobiklere duyarlılık(Phoenix, Bactec 9240 otomatize kan kültürü, Bactec 460 radyometrik Mycobacteria vb) testleri uygulanmaktadır.Floresan boyama dahil boyalı veya boyasız her türlü mikroskobik mikrobiyolojik inceleme yapılmaktadır. Doğrudan taze inceleme, yoğunlaştırma ile boyalı inceleme, FAT ve kültür yöntemlerine dayalı parazitolojik incelemeler  yapılmaktadır. İmmünolojik ve serolojik temele dayalı     olarak çoğu otomatik sistemlerde olmak  üzereSalmonelloz,Bruselloz,Sifiliz,İnfeksiyözMononükleozViral hepatit(HAV, HBV, HCV, HDV, HEV), TORCH (Toxoplasma, Rubella, CMV), diğer viral ve paraziter hastalıklar (Kızamık, Kabakulak, AİDS, Rotavirus, RSV, Parvovirus, Ekinokok, Leishmania, Amibiazis, v.b) çalışılmaktadır. Ayrıca spesifikIgE, total IgE, ECP ve Phadiop testleri ile desteklenen in vitroallerji testleri uygulanmaktadır.Moleküler Mikrobiyoloji LaboratuarındaHepatit-B, Hepatit-C, Sitomegalovirus, Tüberküloz, Herpes simplexVirus 1 ve 2, Parvovirus, Papillomavirus gibi mikroorganizmaların PCR ve/veya daha yeni tekniklerle kalitatif ve/veya kantitatif olarak nükleik asit bazlı testler ve ayrıca araştırmalar  için diğer moleküler  testler  yapılabilmektedir.
 
2. Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans diploması verilir.
 
3. Derecenin Düzeyi
Tıbbi mikrobiyoloji bilim uzmanı
 
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların eczacılık fakültesi lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı en az 55 sayısal ve Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı (KPDS) ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Tespit Sınavı (ÜDS) puanı en az 40 olması gerekmektedir.
 
5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
 
6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, CC’nin altında notlarının olmaması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 90 AKTS kredisini sağlaması ve başarılı bir yüksek lisans tezi vermiş olması gerekmektedir.
 
7. Program Profili (Amacı)
Öğrencilere temel mikrobiyolojik kavramların öğretilmesi yanı sıra klinik mikrobiyoloji alanında yapılan uygulamalar (test prosedürleri,yorumlama ve raporlama aşamaları) ve yeniliklerle ilgili bilgi,tutum,beceri kazandırmak
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Temel mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji alanlarıyla ilgili teorik bilgilerin öğretilmesi yanı sıraklinik mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan uygulamaların gösterilmesi
 
9. Mezunların İstihdam Olanakları
Çeşitli Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarda araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak, resmi veya özel sağlık kuruluşlarında veya dolaylı olarak sağlıkla ilgili kuruluşlarda ( ilaç firmaları,klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında kullanılan kitleri ve tıbbi cihazları pazarlayan kuruluşlar) iş olanağı
 
10. Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı tamamlayan öğrenciler; doktora programlarına başvurabilirler.
 
11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
 
13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
 
14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 26480 Meşelik Eskişehir
Tel:0 222 239 29 79/4550
Prof.Dr.Gül Durmaz(Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr.Filiz Akşit     (Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Yasemin Öz (Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı)
 
15. Bölüm/Program Olanakları
Anabilim dalı içinde yer alan laboratuarlarda bakteriyoloji, mikoloji, viroloji ve parazitoloji ile ilgili her türlü geleneksel ve hızlı tanısal testlerle araştırma yapabilme olanağı

Amaç ve Öğrenme Çıktıları(TYYÇ)