TR | EN
Ebelik
1. Genel Bilgi
Ülkemizde yüksek lisans diplomasına sahip ebe sayısı son derece azdır. Ebe ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin sayısı artmakla birlikte alanda yeterli öğretim üyesi de bulunmamaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Ebelik Anabilim Dalı yüksek lisans programı uygulanmaktadır. Eskişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi veren sayılı yüksek öğretim kurumları arasındadır.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 15.08.2013 tarihli ve 75850160-104.01.04.6213 sayılı  Genel Kurul toplantısında Eskişehir Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Ebelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı açılmasına karar verilmiştir. Bu anabilim dalı başkanlığına 13.05.2014 tarih itibarıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN atanmıştır. Anabilim Dalımız kurucu kadrosunda, Eskişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümünden 3 öğretim üyesi bulunmaktadır.
 
2. Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ebelik alanında yüksek lisans diploması verilir.
 
3. Derecenin Düzeyi
Yüksek lisans 
 
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde ki genel kabul şartları ve ebelik lisans programı mezunu olma şartı programa başlamak için geçerlidir. 
 
5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmektedir.
 
6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet ders, diğer öğrenim etkinlikleri, tez önerisi, tez çalışması, seminer ve uzmanlık alan dersinden oluşur. Uzmanlık alan dersleri, seminer ve tez çalışması yeterli/yetersiz olarak değerlendirilir. Zorunlu derslerin kredi toplamı 21 krediden az olamaz.
Zorunlu koşullar dışında anabilim dalının eğitim ve öğretimiyle ilgili diğer faaliyetlerin de yerine getirilmesi gerekir.
 
7. Programın Amacı
1. Bilimsel anlayış kazanmış ve Ebelik alanındaki bilgilerini uzmanlık alanında beceriye dönüştürebilen, kapsamlı ve çağdaş bilgi ve beceri donanımına, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip,
2. Ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, sağlığı koruma, geliştirme ve sağlık sorunlarının çözümüne yönelik toplum destekli, multidisipliner yaklaşımlı yöntemleri Ebelik alanında kullanabilen,
3. Ebeliğin kavram, ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve ebelik esasları öğretimine aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini hemşirelik alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir.
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Mezunlarımız;
1. Bağımsız olarak araştırma planlayıp uygulayabilir, elde ettiği sonuçları değerlendirebilir ve insanlığın yararına sunabilir.
2. Ebelikle ilgili yönetim-idari görevlerinde çalışabilir.
3. Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun ebelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili gereksinimlerini belirleyebilir,
4. Ebelik tanılama süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde ebelik bakımını planlayabilir,
5. Ebelik bakımını uygulayabilir, denetleyebilir, değerlendirebilir,
6. Hasta ve sağlıklı bireyin sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleyebilir,
7. Belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlayabilir,
8. Planlanan eğitimi uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir,
9. Acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulayabilir,
10. Aile hekimliği uygulamasında yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri yapabilir.
 
9. Mezunların İstihdam Olanakları
Sağlık Bakanlığı’nda ebelik, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde uzman ebe olarak görev yapabilir.
 
10. Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenim görebilirler.
 
11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
 
13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
 
14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları)
Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
Meşelik Kampüsü, 26480 ESKİŞEHİR
Telefon: 222. 239 37 50 (1103)
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN 
Tel.: 222. 239 37 50 (1108)
Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Neşe ÇELİK
Tel.: 222. 239 37 50 (1520)
Doç. Dr. F. Deniz SAYINER
Tel.: 222. 239 37 50 (1177)
 
15. Bölüm/Program Olanakları
Ebelik bölümünde 2 doçent, 1 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Eskişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi’ nde 580 m² ‘lik toplamda 450 öğrenci kapasitesine sahip 8 derslik, 230 m² ‘lik toplamda 220 öğrenci kapasitesine sahip 2 amfi, 125 m² ‘lik toplamda 70 öğrenci kapasitesine sahip 3 mesleki beceri laboratuvarı, 31 m² ‘lik toplamda 24 öğrenci kapasitesine sahip 1 bilgisayar laboratuvarı, 77 m² ‘lik 1 adet sosyal mekân bulunmaktadır.