TR | EN
Tıp Tarihi ve Etik

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1. Genel Bilgi
Anabilim Dalımız, tıp etiğinin temel sorun alanları olarak sayılabileceğimiz sağlık uğraş alanı içinde iletişim, iletişimde sağlık çalışanlarının dili, iletişimde özel bilgi ve dikkat gerektiren kanser, çocuk hasta, hayatın başı ve sonu ile ilgili problemler, insan kökenli biyolojik maddelerin kullanılması, çeşitli kanser türleri, yaşam kalitesi, beden algısı konularında çalışmalarına sürdürmektedir. Hizmet alan ve verenler açısından insanı anlama, planlanan hizmetlerin gerektiği gibi yürütülebilmesi, ortaya çıkan değer sorunlarının zamanında tanımlanabilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulabilmesi öncelikli eğitim programımız içinde öncelikli bir yer tutmaktadır.
Anabilim dalımızda tıp mesleğinin günümüze ulaşıncaya kadar kat ettiği süreci değerlendirmek amacıyla tarih metodolojisi temel alınarak hastalık kavramı, tanı ve tedavi metotlarının gelişimi, Tarihsel süreçte tıbbı eserler, tedavi ve eğitim kurumlarının gelişimi ve günümüze katkıları da incelenmektedir.
Bölümümüzde 1 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
 
2. Kazanılan Derece
Tıp Tarihi ve Etik ABD Yüksek Lisans Programını  başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıp Tarihi ve Etik  alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
 
 
3. Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
 
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci kabul şartları Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. (Bkz:     )
 
5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 
 
 
6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.
Üç yıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye BB ve üstü notlar ile başardığı dersler dışında, genel not ortalamasını sağlayacak şekilde yeni dersler aldırılır. Ancak öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 
7.Program Amacı
Anabilim Dalımızda bilimsel düşünce,  eleştirisel, sorgulayıcı yaklaşımı benimsemiş, tarihte yöntem sorununu anlamış, toplumsal etkileşim, toplumsal yapılanma süreç ve ürünlerinin bilen, tıp uğraş alanı içinde giderek yoğunlaşan değer sorunlarını fark edebilen, evrimsel tıbbi inceleyerek günümüz modern tıbbı ile karşılaştırmalar yapabilen, etik ve sistematik açıdan tıp etiği ve ilklerini bilen, klinik etik uygulamalarda etiğin temel sorunlarına anlam ve yöntem açısından doğru yaklaşımda bulunabilen, kendi uğraş alanı ile ilgili hukuki metinler hakkında bilgi sahibi olabilen araştırma görevlileri yetiştirmek amaçlanmıştır.
 
 
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Anabilim Dalımızda bu programı tamamlayanlar: bilimsel düşünce, eleştirisel,  sorgulayıcı yaklaşımı benimsemiş, tarihte yöntem sorununu anlamış, toplumsal etkileşim, toplumsal yapılanma süreç ve ürünlerinin bilen, tıp uğraş alanı içinde giderek yoğunlaşan değer sorunlarını fark edebilen, evrimsel tıbbi inceleyerek günümüz modern tıbbı ile karşılaştırmalar yapabilen, etik ve sistematik açıdan tıp etiği ve ilklerini bilen, klinik etik uygulamalarda etiğin temel sorunlarına anlam ve yöntem açısından doğru yaklaşımda bulunabilen, kişiler olarak kendi uğraş alanları  ile ilgili hukuki metinler hakkında bilgi sahibi  de olacaklardır.

9. Mezunların İstihdam Olanakları
Anabilim dalımız Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar çeşitli eğitim kurumlarında görev alabilirler .Örn:Uzman, öğretim görevlisi olarak.Etik kurullarda çalışabilirler.
 
 
10. Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda Doktora  eğitimine davam edebilirler.
 
11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
 
13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
 
14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)
TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Ömür Elçioğlu (0222) 239 29 79- 4505 elcioglu@ogu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr.Nurdan Kırımlıoğlu (0222) 239 29 79- 4506 nurdank@ogu.edu.tr
 
15. Bölüm/Program Olanakları
Bölümümüzde 1 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Amaç ve Öğrenme Çıktıları(TYYÇ)