TR | EN
Biyoistatistik

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1. Genel Bilgi
Biyoistatistik Anabilim dalı, 1983 yılında ESOGÜ kurulmadan önce Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim dalı içinde Biyoistatistik Bilim dalı olarak kurulmuştur. 1993 yılında ESOGÜ ayrı bir Üniversite olarak teşkilatlandığında ESOGÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü altında bir anabilim dalı olarak yeniden oluşturulmuştur.
Anabilim dalı kurulduğu günden bu yana değişik fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek okullarında lisans ve Lisans üstü dersler vermektedir. Ayrıca değişik üniversitelerin tıp fakültesi, spor yüksek okullarında "Bilimsel Araştırma Yöntemleri" konulu konferans, seminer ve kursları düzenlemiştir.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyoistatistik Yüksek lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Bu güne değin Anabilim dalından 15 yüksek lisans diploması ve 12 Biyoistatistik doktora diploması verilmiştir. Bu mezunların çoğu üniversitelerde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar.
Anabilim dalında 3 adet internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Bu laboratuvarlarda teorik derslerin uygulamaları yanı sıra bilimsel araştırmalar da yapılmaktadır.
Bölümümüzde 1 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, ve 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Tıbbi Araştırmaların Planlama, Yürütme, Analiz ve Yorumlama, Yayınlama aşamalarında aktif çalışabilecek bireyler yetiştirmek anabilim dalımızın en önemli amacıdır. 
 
2. Kazanılan Derece
Yüksek lisans ve doktora programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yüksek lisans ve doktora diplomaları verilir.
 
3. Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans ve Doktora
 
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına kayıt için ALES’ten en az 55 Enstitü Kurulunda kabul edilen ve Üniversitemiz Senatosunca onaylan Dil puanı almış olması gerekmektedir. Doktora programına başvuran aday Biyoistatistik Yüksek lisans mezunu ise ALES’ten en az 55 ve Enstitü Kurulunda kabul edilen ve Üniversitemiz Senatosunca onaylan Dil puanı almış olması , Lisans mezunu ise ALES’ten en az 80, Enstitü Kurulunda kabul edilen ve Üniversitemiz Senatosunca onaylan Dil puanı almış olması ve Lisans mezuniyet notu ortalamasının 4’lük sistemde en az 3 olması gereklidir.
 
5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 
6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.
Üç yıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye BB ve üstü notlar ile başardığı dersler dışında, genel not ortalamasını sağlayacak şekilde yeni dersler aldırılır. Ancak öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de, en az kırksekiz kredilik onaltı adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için, üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3,00/4,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrenci, doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.
Yeterlik sınavı, öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamasından ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlamasından sonra; temel ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.
Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması en az 75/100 puandır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
 
7. Program Amacı
Tıp ve diğer sağlık bilimleri ile ilgili öğrencilerin ve her düzeyde sağlık personelinin biyoistatistiğin bilimsel araştırmalarda ve kaliteli hizmet sunumunda önemi ve görevleri konusunda bilinçlenmelerini ve belirli düzeyde görüş kazanmalarını sağlamaktır.
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
-Öğrencilere ileri düzeyde Biyoistatistiksel bilgi ve beceri kazandırılacak,
-Araştırıcı, eleştirel bakış açısına sahip, sağlık sorunlarını çok yönlü değerlendirebilme becerisi kazandırılacak,
-Tarama ve tanı yöntemlerini bilen ve bunları son teknolojik ve bilimsel yaklaşımlarla uygulama yeteneği kazandırılacak,
-Tıbbi Araştırmaların Planlama, Yürütme, Analiz ve Yorumlama, Yayınlama aşamalarında aktif çalışabilme becerisi kazandırılacaktır. 
 
9. Mezunların İstihdam Olanakları
Mezunlarımız kamu kurum ve kuruluşlarında ve üniversitelerde meslekleriyle ilgili alanlarda istihdam olanaklarına sahiptir. Çeşitli Üniversitelerde Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlisi olarak akademik kadrolarda görev yapan mezunlarımız mevcut olup, mezunlarımızın çeşitli hastane, laboratuvar, sağlık alanına ilişkin özel sektörlerde analiz raporlama alanlarında istihdam olanağı vardır.
 
10. Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans diploması alan öğrenciler ALES veya eşdeğer sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir ya da benzer doktora programlarına, sınavlara kabul edilebilirler.
Doktora programını tamamlayan adaylar Akademik kariyerlerde çalışmalar ve üst dereceler alabilirler. Yönetici olarak ilgili kuruluşlara atanabilirler.
 
11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
 
13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
 
14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Meşelik 26480 Eskişehir
Tel 222 239 29 79/ 4610-4617
 
15. Bölüm / Program Olanakları
Yüksek Lisans ve Doktora programında gelişmiş ileri düzeyde araştırmalar yapmaya imkan veren hazırda çalışan teknik donanımlar ve yazılı kaynaklar bulunmaktadır.
Öğrencilerin Literatür tarama, veri analizi, rapor yazımı için Biyoistatistik Anabilim dalında bilgisayarlardan oluşan tümü internete bağlı, bilimsel araştırma projelerinin hazırlanması, veri analizlerinin yapılması, tez, makale ve araştırma raporların yazılmasına uygun paket programlar yüklü 3 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Amaç ve Öğrenme Çıktıları(TYYÇ)​