TR | EN
Hemşirelik

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1. Genel Bilgi

Ülkemizde yüksek lisans diplomasına sahip hemşire sayısı son derece azdır. Diğer taraftan, hemşire ihtiyacını karşılamak üzere sayıları gittikçe artan Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde bu alanda yeterli öğretim üyesi de bulunmamaktadır.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Hemşirelik Anabilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ile Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans programı uygulanmaktadır. Eskişehir Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi veren sayılı yüksek öğretim kurumları arasındadır.
 
2. Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere hemşirelik alanında yüksek lisans diploması verilir.
 
3. Derecenin Düzeyi
Yüksek lisans
 
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde ki genel kabul şartları ve hemşirelik lisans programı mezunu olma şartı programa başlamak için geçerlidir.
 
5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmektedir.
 
6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet ders, diğer öğrenim etkinlikleri, tez önerisi, tez çalışması, seminer ve uzmanlık alan dersinden oluşur. Uzmanlık alan dersleri, seminer ve tez çalışması yeterli/yetersiz olarak değerlendirilir. Zorunlu derslerin kredi toplamı 21 krediden az olamaz.
Zorunlu koşullar dışında anabilim dalının eğitim ve öğretimiyle ilgili diğer faaliyetlerin de yerine getirilmesi gerekir.
 
7. Programın Amacı
Bilimsel anlayış kazanmış ve hemşirelik alanındaki bilgilerini uzmanlık alanında beceriye dönüştürebilen, kapsamlı ve çağdaş bilgi ve beceri donanımına, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip,
Ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, sağlığı koruma, geliştirme ve sağlık sorunlarının çözümüne yönelik toplum destekli, multidisipliner yaklaşımlı yöntemleri hemşirelik alanında kullanabilen,
Hemşireliğin kavram, ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve hemşirelik esasları öğretimine aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini hemşirelik alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir.
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Mezunlarımız;
1.   Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili gereksinimlerini belirleyebilir,
2.  Hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde hemşirelik bakımını planlayabilir,
3.  Hemşirelik bakımını uygulayabilir,
4.  Hemşirelik bakımını denetleyebilir,
5.  Hemşirelik bakımını değerlendirebilir,
6.  Hasta ve sağlıklı bireyin sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleyebilir,
7.  Belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlayabilir,
8.  Planlanan eğitimi uygulayabilir,
9.  Sonuçlarını değerlendirebilir,
10. Acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulayabilir,
11. Aile hekimliği uygulamasında yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri yapabilir.
12. Hemşirelikle ilgili yönetim-idari görevlerinde çalışabilir.
 
9. Mezunların İstihdam Olanakları
Sağlık Bakanlığı’nda hemşirelik, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde uzman hemşire olarak görev yapabilir.
 
10. Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenim görebilirler.
 
11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
 
13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
 
14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu
Meşelik Kampüsü/Eskişehir Tel : 022202393750
Doç. Dr. Güler Balcı ALPARSLAN (Hemşirelik ABD Başkanı) -Dahili No:1544
 
15. Bölüm/Program Olanakları
Hemşirelik bölümünde 1 profesör, 4 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 4 öğretim elemanı, 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu’nda 580 m² ‘lik toplamda 450 öğrenci kapasitesine sahip 8 derslik, 230 m² ‘lik toplamda 220 öğrenci kapasitesine sahip 2 amfi, 125 m² ‘lik toplamda 70 öğrenci kapasitesine sahip 3 mesleki beceri laboratuvarı, 31 m² ‘lik toplamda 24 öğrenci kapasitesine sahip 1 bilgisayar laboratuvarı, 77 m² ‘lik 1 adet sosyal mekân bulunmaktadır.

Amaç ve Öğrenme Çıktıları(TYYÇ)