TR | EN
Tıbbi Genetik

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1. Genel Bilgi
Tıbbi Genetik, kalıtsal hastalıklar ile genetik temeli olan hastalık/düzensizliklerin tanısı ve moleküler temelini araştırmayı gerekli kılan bir alandır. Tıbbi Genetik Bilim Dalı, 1982 yılında Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı altında kurulmuştur. Ancak 2002 yılındaki YÖK kararı ile, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde Tıbbi Genetik Anabilim Dalı kurulmuş ve tüm akademik personel ve laboratuyvarlar bu anabilim dalı bünyesine aktarılmıştır. O zamandan günümüze Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Yüksek Lisans vve Doktora eğitimleri devam etmektedir.
Kalıtsal/ genetik temelli hastalıklara ilişkin tanı/araştırma çalışmaları Anabilim Dalının farklı seksiyonlasrında devam etmektedir. Prenatal/postnatal sitogenetik, moleküler genetik, kanser genetiği ve nörogenetik alanlarında araştırmalar devam etmektedir. Konjenital malformasyonlarda, kanser genetiğinde, genetik temelli hastalıklarda array teknolojisi uygulamaları gerçekleştirilmekte, moleküler patolojilerin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Lisansüstü eğitime devam eden öğrencilerimize bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme olanakları sunulmaktadır.
 
2. Kazanılan Derece
Tezli Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Tıbbi Genetik alanında Bilim Uzmanı unvanı alırlar.
Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Tıbbi Genetik alanında Bilim Doktoru unvanı alırlar.
 
3. Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans (2. Düzey) ve Doktora (3. Düzey).
 
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Başvuruda aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:
·       Yabancı Dil sınavı sonucu: Enstitü Kurulunda kabul edilen ve Üniversitemiz Senatosunca onaylan Dil puanı almış olması gerekmektedir.
·       Akademik personel ve Lisansüstü Eğitime giriş sınavı (ALES)
·       Doktora programına başvurmak için, Tıbbi Genetik/Tıbbi Biyoloji ve Genetik te Yüksek Lisans yapmış veya Tıp Doktoru derecesine sahip olmak.
·       Yüksek Lisans programına başvurmak için, Fen - Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarını tamamlamış olmak.
 
5. Önceki öğrenmenin tanınması
Fen - Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarını tamamlamış olmak.
Başka bir enstitüde Tıbbi Genetik  Doktora programına kayıtlı bir öğrencinin ESOGÜ Tıbbi Genetik Doktora programına geçmesi mümkündür. Anabilim Dalı ile ilişkiye geçilmesi gerekmektedir. Başvurular, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programdaki başarı durumu dahil tüm yönleri ile incelenmektedir.
 
6. Yeterlilik koşulları ve Kuralları
Tüm öğrencilerin ESOGÜ Lisansüstü öğretime klavuzunda belirtilen kural ve düzenlemelere uymaları zorunludur.
Yüksek Lisans derecesi 21 kredilik ders almayı ve bir tez hazırlamayı gerektirir. Derslerde başarı için CC ve üstü puan alınmalıdır. İlk yılda, öğrenciler çekirdek programın yanısıra ilgi alanlarına odaklı seçmeli dersleri alırlar. İlk yılın sonunda, başarılı olan öğrenciler tez danışmanlarını seçerler ve tezlerine başlarlar. Normal olarak, yüksek lisans eğitimi iki yılda biter.
Doktora derecesi en az 24 kredilik ders almayı ve bir tez hazırlamayı gerektirir. Derslerde başarı için CB ve üstü puan alınmalıdır. Doktora ders programının ilk iki yılda bitirilmesi beklenir. Ayrıca Anabilim Dalı seksiyonları arasındaki rotasyonların ve sorumlulukların tamamlanması gerekir.
Tıbbi Genetikte doktora adayı olabilmek için, öğrenciler, aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: (1) Yabancı dil sınavında başarılı olunmalıdır; (2) Tıbbi Genetik bilim alanı ile ilgili yeterlkilik sınavında başarılı olunmalıdır ve (3) Orijinal bir araştırma tezi sunularak başarılı bir biçimde savunulmalıdır. yerine getirmeyen öğrencinin doktora eğitimine devam etmesine müsaade edilmez.
 
7. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Bu programa kayıt olan genç araştırıcılara, Tıbbi Genetik alanında temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel uygulamaları tanıtmak, öğrencilerin temel moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik teknikleri öğrenmelerini, in vitro ve in vivo deneysel genetik çalışmalarına katılma ve değerlendirme, moleküler genetik analizleri yorumlayabilme becerisi kazanmalarını, prenatal/postnatal moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında rutin uygulamalara katkıda bulunmalarını, hücre kültürünün temel özelliklerini ve uygulama alanlarını öğrenmelerini, Moleküler Genetik ile ilgili uluslar arası çalışmalara katkıda bulunmalarını, bilimsel sunum hazırlama ve en uygun biçimde sunma becerisini kazanmasını, konvansiyonel mikroskopi’nin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasını ve Tıbbi Genetikle ilgili temel istatiksel yöntemlerin kullanılma alanlarını öğrenmesini sağlamak ve tıbbi genetik, moleküler genetik alanlarında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
i. Tıbbi Genetik alanı ile ilgili çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir.
ii. Tıbbi Genetik tanıya yönelik sorumluluk alarak yorumlayabilir.
iii. Tıbbi Genetik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip içerisinde yürütür, sonuçları değerlendirip bilimsel makale yazabilir, bilimsel toplantıda sunabilir.
iv. Tıbbi Genetik alanında öncelikli konularda bilimsel değerlendirme yapabilir.
v. Tıbbi Genetik alanı ile diğer bağlantılı alanları bir araya getirerek problem çözme yeteneklerini uygular.
 
9. Mezunların İstihdam Olanakları
Ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro. Devlet /özel genetik tanı merkezlerinde genetik bilim uzmanı olarak çalışabilme
 
10. Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisansını tamamlayan öğrenciler kriterleri karşılamaları halinde Doktora eğitimine başlayabilirler.
 
11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerin (yazılı/sözlü vize, ödev, proje, seminer vb.) % 40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (yazılı/sözlü vize, ödev, proje, seminer vb.) % 60'ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen ders kredisini tamamlayıp tez sınavını başarı ile geçenler mezun olurlar.
 
13. Çalışma Şekli (Tam zamanlı, e-öğrenme)
Tam Zamanlı ve moleküler genetik / sitogenetik uygulamalarına aktif katılım
 
14.Adres ve İletişim Bilgileri
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
26480 Eskisehir
Tel: 222-2393771           Fax: 222-2392986
 
15. Bölüm / Program Olanakları
Tıbbi Genetik Yüksek Lisans programına katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirebilecek ulusal ve uluslar arası etkileşim olanakları mevcuttur. Öğrencilerin farklı disiplinlerden ders alabilme olanakları mevcuttur. Araştırma ve tanı amaçlı genetik hastalıklar, kanser genetiği tanı ve tedaviye yönelik genetik markerlerin ortaya konması ve yorumlanmasına ilişkin bilgi birikimine sahip olma olanakları vardır. Tıbbi Genetik alanında kullanılan tüm yöntemlerin (sitogenetik, moleküler sitogenetik, moleküler ve array teknolojisi, ekspresyon analizi, metilasyon analizi vb) gözlenip öğrenebilme olanakları vardır.

Amaç ve Öğrenme Çıktıları(TYYÇ)​