TR | EN
Tıbbi Farmakoloji

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1. Genel Bilgi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı; 1981 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Kürsüsü adı altında Dr. M.İpek CİNGİ’nin atanması ile kurulmuştur. 1993 yılında Osmangazi Üniversitesi adı altında devam eden anabilim dalımız başkanlığını 1981 – 2004 tarihleri arasında Prof. Dr. M. İpek CİNGİ yürütmüştür. 2004 yılından itibaren anabilim dalı başkanlığı Prof. Dr. Kevser EROL tarafından yürütülmektedir. Anabilim dalımızda şu anda 3 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinden ise 3 doktora ve 3 yüksek lisans öğrencisi eğitimlerine devam etmektedir. 
Öğretim üyelerimiz tarafından Tıp Fakültesi Farmakoloji dersleri ve Rasyonel Farmakoterapi eğitimlerinin yanı sıra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu Farmakoloji ve Tıbbi Laboratuar Gereçleri dersleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verilmektedir.
Bilimsel araştırma amacıyla in vitro izole organ, hücre kültürü çalışmaları, kardiyovasküler farmakoloji, moleküler farmakoloji ve psikofarmakoloji araştırma laboratuarlarımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Terapötik İlaç Düzeyi İzleme ve Toksikoloji laboratuarımızda 29 adet ilaç ve uyuşturucu madde analizi için 24 saat hizmet verilmekte ve bir yılda ortalama 13,000 örnek çalışılmaktadır.
 
2. Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıbbi Farmakoloji alanında yüksek lisans/doktora diploması verilir.
 
3. Derecenin Düzeyi
Yüksek lisans/doktora
 
4. Kabul ve kayıt koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
 
5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
 
6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin yüksek lisans programı için 21/44 kredi, doktora programı için de 24/69 krediden az olmamak koşuluyla, yüksek lisans için en az 7 ders, doktora için en az 8 ders bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasını başarmış olması gerekmektedir. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. Lisans mezunu adayların ise doktora eğitimi için en az 16 ders 48 kredi tamamlaması gerekmektedir.
 
7. Program Amacı
Temel ve güncel farmakoloji bilgilerinin anlaşılmasını sağlayıp, fizyolojik, fizyopatolojik ve klinik bilgilerin ışığında, etik ve farmakoekonomi kurallarını göz önüne alarak ilaçla tedaviye akılcı yaklaşımı kalıcı bir davranış haline getirmektir.
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Programın sonunda öğrenci, farmakolojinin tanımını yapabilmeli, temel farmakolojik ilkeleri sıralayabilmeli, ilaçların farmasötik şekillerini ve ilaç uygulama yollarını sayabilmeli, farmakokinetik aşamaları örnekler vererek anlatabilmeli, ilaçlar arası etkileşmeleri ve bunların mekanizmalarını sıralayabilmeli, ilaçların etkisini değiştiren faktörleri sayabilmeli, otonom sinir sistemi farmakolojisi, kardiyovasküler sistem farmakolojisi, merkezi sinir sistemi farmakolojisi, sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi bozukluklarında tedavi yaklaşımları ve zehirlenmelerde tedavi yaklaşımları hakkında temel düzeyde açıklama yapabilmelidir.
1. Düşünme, sorgulama, yaratma ve problem çözme becerilerine sahiptir.
2.Farmakoloji lisans becerilerine dayalı alanda, bilgilerin genişletilebilmesi ve derinleştirilebilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3. Özgün bir bilimsel araştırma konusu tasarlar, ortaya koyduğu hipotez ile ilişkili araştırma yapmak için gerekli olan deneysel yöntemleri yapılandırır.
4. Yaptığı deneyler sonucunda elde ettiği verileri analiz eder, farmakolojik açıdan değerlendirir.
5. Yaptığı bilimsel çalışmanın sonucunda bulguları bilimsel bir rapor şeklinde yapılandırır.
6. Deney hayvanları ile ilaç araştırmalarında çalışmanın önemini açıklar.
7.Liderlik yapar, çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirir ve katkıda bulunur.
8. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
9. Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir.
10. Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeler dahil olmak üzere, yaşam boyu öğrenme bilincini geliştirir.
11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, toplum duyarlılığı kazanır.

9. Mezunların İstihdam Olanakları
Yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış mezunlar ulusal veya uluslararası ilaç firmaları veya laboratuvarlarda Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilir veya üst düzey yönetici olabilirler, ALES ve YDS sınavlarında gerekli puanları aldığı takdirde üniversitelerde akademik kadrolara atanabilirler.
 
10. Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
 
11. Sınavlar ve Ölçme Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
 
13. Çalışma Şekli (Tam zamanlı, e-öğrenme)
Tam zamanlı
 
14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji A.D.
Meşelik, 26480, Eskişehir. Tel: 222/2392979/4563.
Prof.Dr. Kevser EROL (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL
Doç. Dr. Mahmut ÖZDEMİR
Doç. Dr. Engin YILDIRIM
 
15. Bölüm/Program Olanakları
ESOGÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji A.D.’da  3 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman, 2 araştırma asistanı, 2 laboratuvar teknisyeni, 1 idari personel görev yapmaktadır.
Bölümde, 1 adet Kardiyovasküler deneysel araştırma laboratuvarı, 1 adet SSS deneysel araştırma laboratuvarı, 1 adet izole organ deneysel araştırma laoratuvarı, 1 adet farmakogenetik araştırma laboratuvarı, 1 adet hücre kültürü laboratuvarı mevcuttur.

Amaç ve Öğrenme Çıktıları(TYYÇ)