TR | EN
Kök Hücre Disiplinlerarası

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - Türkçe

Ders Bilgi Paketi 20 Haziran 2019 Sonrası İndir - İngilizce

1. Genel Bilgi
Anabilim Dalımız; kök hücre, hücresel tedavi, yenileyici tıp, biyoteknoloji ve doku mühendisliği araştırma altyapılarını bünyesinde barındıran, biyoteknoloji alanını hedef alan ve bu alanda ileri seviye bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarına alt yapı sağlamayı hedefleyen bir bilim dalıdır. 17 Şubat 2017 tarihi itibarı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre AD kurulmuş ve Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmıştır.
Kök Hücre Anabilim Dalımız, kök hücre ile ilgili tüm temel ve uygulamalı alanlarda üst düzeyde bilimsel eğitim, araştırma ve projeler yapmakta ve dünya standartlarında eğitim ve bilimsel veri üretebilmektedir. Anabilim Dalımız, lisansüstü eğitim programlarını yürütmenin yanı sıra, Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESTEM) birim ve laboratuvar olanaklarından yararlanarak proje ve tez araştırmaları için teknik ve bilimsel olanaklar sunmaktadır.
Anabilim dalımız; yurt içi ve yurt dışında kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda yapılan temel ve ileri derece eğitim programlarını uygulayarak, kök hücre konusunda ülkemizde gittikçe artan talep doğrultusunda, henüz çok az sayıda olan lisansüstü program ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kök hücre konusunda, çıkar amaçlı kişi ya da grupların abartılı/yanlış yönlendirmeleriyle yapılan bilimsel ve etik olmayan uygulamalar, hastalar için tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle Üniversite ve Enstitü bünyesinde kurulmuş ya da kurulacak olan anabilim dalları, kök hücre ve hücresel tedavi sektörüne, lisansüstü eğitimin ışığında bilimsel bilgiler üretilmesine ve bu tedavilerin biyoetik ve biyogüvenlik koşullarında uygulamaya konulmasına yönelik önemli katkılar sağlayacak ve bu tehlikeyi ortadan kaldıracaktır. Bu amaca yönelik olarak, Anabilim Dalımızda kök hücre alanında çok disiplinli eğitim verilmektedir. Eğitim programları, kök hücre ve hücresel işleyişin ve davranışın daha iyi anlaşılmasına ve hastalıkların tedavi edilmesi hedefine odaklanmıştır. Biyoetik ve biyogüvenlik kurallarına uygun hücre üretimi, çoğaltılması, uygun koşullarda saklanması ve ülkemizdeki klinik ve bilimsel araştırma gruplarının kullanımına sunulması için gerekli içeriğe sahip lisansüstü eğitim programları yürütülmektedir.
Anabilim Dalı ve lisansüstü eğitim programlarında yürütülmekte olan tez ve proje çalışmalarından elde edilecek bilgi, beceri ve deneyimler diğer araştırmacılarla paylaşılarak, onların yetişmesi ve ülkemizin gelecekte bu alanda yeterli sayı ve nitelikteki elemanın, deneyim, bilimsel ve uygulamaya yönelik bilgi birikimine sahip olması yönünde önemli katkılar sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra Kök Hücre Anabilim Dalımız, yakın gelecekte dünyada çok yoğun bir şekilde uygulamaya geçen ve geçmesi beklenen klinik uygulama ve tedaviler için gerekli bilgi, deneyim, beceri, bilimsel alt yapı ve en önemlisi de akademik ve nitelikli insan gücünün hazır olmasına hizmet etmektedir.

2. Kazanılan Derece
Kök Hücre Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişilere Kök Hücre Yüksek Lisans ve Doktora Diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans (2. Düzey) ve Doktora (3. Düzey).

4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşullar geçerlidir.
Bu koşullara ilaveten, Yüksek Lisans programına başvuracakların Yaşam Bilimleri ile ilgili (Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimlik, Eczacılık, Hemşirelik, Ebelik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik gibi programların yanı sıra Anabilim Dalı Kurulu tarafından uygun görülen şartlara sahip lisans mezunları) lisans eğitimi almış olmaları istenecektir. Adaylardan iki adet tavsiye mektubu ve geleceğe yönelik amaç ve hedeflerini ve bilime ve bilimsel gelişmelere bakış açılarını yansıtan bir amaç mektubu yazmaları istenecektir.
Doktora programına başvuracakların kök hücre ve yaşam bilimleri (Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji gibi programların yanı sıra Anabilim Dalı Kurulu tarafından uygun görülen şartlara sahip yüksek lisans mezunları) yüksek lisans mezunlarının ve Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimlik mezunlarının gerekli koşulları sağladıkları takdirde programa başvuruları kabul edilecektir. Adaylardan iki adet tavsiye mektubu ve geleceğe yönelik amaç ve hedeflerini ve bilime ve bilimsel gelişmelere bakış açılarını yansıtan bir amaç mektubu yazmaları istenecektir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Kök Hücre biyolojisi alanında yeterli bilgi temeline sahip olmayan öğrencilerin, ilk yılda, Bilimsel Ön Hazırlık Programına katılmaları önerilmektedir.
Başka bir Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Kök Hücre Yüksek Lisans/Doktora programına kayıtlı bir öğrencinin ESOGÜ SBE Kök Hücre Yüksek Lisans/Doktora programına geçmesi mümkündür.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tüm öğrencilerin ESOGÜ Lisansüstü eğitim-öğretim kılavuzunda belirtilen kural ve düzenlemelere uymaları zorunludur.
Tezli yüksek lisans programı en az toplam yirmi bir kredi olmak üzere; en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci her yılda en az 60 AKTS olmak üzere, toplam 120 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır. Öğrencilere ayrıca seçmeli ders alma olanağı da sağlanacaktır.
Doktora programı en az toplam yirmi bir kredi olmak üzere; en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci her yılda en az 60 AKTS olmak üzere, toplam 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır. Öğrencilere ayrıca seçmeli ders alma olanağı da sağlanacaktır.

6. Programın Amacı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Anabilim Dalı; kök hücre ile ilgili tüm temel ve uygulamalı alanlarda üst düzeyde bilimsel eğitim, araştırma ve projeler yaparak, dünya standartlarında eğitim ve bilimsel veri üretebilme kapasitesinde olması hedeflenmektedir.
Kök Hücre lisansüstü programının öncelikli amacı; yurt içi ve yurt dışında kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda yapılan temel ve ileri derece eğitim programlarını uygulayarak, kök hücre konusunda ülkemizde gittikçe artan talep doğrultusunda, henüz çok az sayıda olan lisansüstü program ihtiyacını karşılamaktır.

7. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
-Bilim Dalı ile ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek.
-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek.
-Bilimsel araştırmalarda bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek.
-Bilimsel çalışmalarda ekip çalışmasına ve birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.
-Bilim Dalı ile ilgili konularda öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.
-Bilim Dalının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
-Bilim Dalı ile ilgili temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek.
-Bilim disiplini konusunda araştırma planlarken mantıksal, kuşkucu, ön yargıdan uzak, tarafsız, eleştirel, seçici, pozitif, ölçme ve deneye dayanan, evrensel ve geniş bir yorumlama gücü kullanabilmelidir.

8. Mezunların İstihdam Olanakları
Kök Hücre Anabilim Dalından yüksek lisans ve doktora diploması alan kişiler, araştırma ve eğitim-öğretim alanlarında ve devlet ya da özel sektörde var olan kök hücre merkezlerinde mesleğine devam edebilir.

9. Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans derecesini alan biri doktora programına devam edebilir.

10. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersteki başarının değerlendirilebilmesi için öğrencilerin ara sınavlara ve yılsonu sınavına katılmaları gerekir. Derste başarı; ESOGÜ Lisansüstü eğitim-öğretim kılavuzunda belirtilen kural ve düzenlemelere göre belirlenir.

11. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları, ESOGÜ Lisansüstü eğitim-öğretim kılavuzunda belirtilen kural ve düzenlemelere göre belirlenir.

12. Çalışma Şekli (Tam zamanlı, e-öğrenme)
Kök Hücre Anabilim Dalında eğitim-öğretim programı tam zamanlı olarak uygulanmaktadır.

13. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı ve Yardımcıları)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kök Hücre AD
Hücresel Tedavi, Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ESTEM
26480 Meşelik-Eskisehir/ TÜRKİYE
Prof. Dr. Selda DELİORMAN KABADERE (Anabilim Dalı Başkanı)
Tel: 0 222 2392979/4571
Doç. Dr. Ayla EKER SARIBOYACI (Doktora Program Başkanı/Merkez Müdürü)
Tel: 0 222 2393750/1270
Yrd. Doç. Dr. Onur UYSAL (Yüksek Lisans Program Başkanı/Merkez Müdür Yardımcısı)
Tel: 0 222 2393750/1270