TR | EN
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARI

Karar Tarihi :26.12.2019

Karar No       : 13320152-050.02.04-36

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile “ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ndeki hükümler çerçevesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Enstitülerindeki lisansüstü eğitim-öğretim programlarının yürütülme ilkelerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 2 –

(1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarında geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde bilimsel eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı uygulanan programı,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye, lisansüstü programlarda ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, tezsiz programlarda ise ders ve dönem projesi dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan en az doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip öğretim elemanını,

d) Doktora yeterlik/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını yürütmek üzere, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişiden oluşan komiteyi,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavını,

g) Enstitü: Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitülerini,

ğ) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için belirlenen anabilim/anasanat dallarını,

h) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde belirtilen anabilim/anasanat dallarının başkanlarını,

ı) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığında, varsa yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalını oluşturan bilim dalları başkanlarından; anabilim/anasanat dalının yalnız bir bilim/sanat dalını kapsadığı ve yalnız bir yüksek lisans ve/veya doktora/sanatta yeterlik programı içerdiği durumda ise anabilim/anasanat dalında görevli tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

i) Enstitü Kurulu (EK): Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin enstitü müdür ve müdür yardımcıları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İlgili enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve ilgili enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) ESOGÜ/ESUZEM: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini; 

l) E-YDS: Elektronik (çevrimiçi) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

m) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, yurtiçi/yurtdışı bir yükseköğretim kurumunda ya da kamuda/özel sektörde çalışan en az doktora derecesine sahip kişiyi,

n) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

o) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için ilgili enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

p) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

r) Sanatta yeterlik danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan en az doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim üyesini,

s) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

ş)  Tez:  Tezli yüksek lisans,  doktora,  sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı yansıtan dokümanı,

t) Tez İzleme Komitesi (TİK): Biri öğrencinin danışmanı, biri ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve biri de aynı enstitünün diğer anabilim/anasanat dallarından, gerek duyulması halinde başka yükseköğretim kurumlarının ilgili anabilim/bilim ya da anasanat/sanat dalları öğretim üyelerinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

u) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ü) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

v) Üniversite (ESOGÜ): Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

z) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

aa) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

bb)     Uzmanlık Alan Dersi: danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak teorik bir dersi,

cc) Seminer Dersi: Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin, alanı ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı topluluk önünde anlatabilme ve tartışabilme yeteneğini ölçen dersi,

ifade eder.

Başvuru ve Öğrenci Kabulü

MADDE 3-

 1. Lisansüstü programlara başvuru için asgari koşullar (ALES, diploma notu, yabancı dil puanı, mülakat vb.)  ve bu koşullar için gerekli belge türleri EABD/EASD kurulu tarafından belirlenir ve EK kararı olarak Senatoya sunulur.  
 2. Adayların yüksek lisans programlarına başvurabilmesi için ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EK tarafından kabul edilen lisans programından mezun olması gerekir.
 3. Adayların doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilmesi için ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EK tarafından kabul edilen tezli yüksek lisans programından mezun olması gerekir. Ancak 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
 4. Adayların bütünleşik doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilmesi için ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EK tarafından kabul edilen lisans programından mezun olması gerekir.
 5. Lisansüstü öğrencilerin başvurularında tercih ettikleri ve yerleştikleri bilim dalı/programı sonradan değiştirilemez. Ancak YÖK 100/2000 Doktora Bursu Programı kapsamında kontenjan tahsis edilmiş bir anabilim dalının kontenjan alanının dışındaki bilim dalında/programda ilgili enstitü öğrencisi olup, söz konusu anabilim dalının tüm bilim dallarından/programlarından öğrenci başvurusu kabul edileceği durumda, kontenjan alanı ile ilgili bilim dalı/programı dışındaki bilim dallarından öğrenci olma hakkı kazananların bilim dalı/programı, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kontenjan alanı ile ilgili bilim dalı/programı olmak üzere değiştirilir. Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu durumdaki öğrencilerin danışmanları da burs alanından bir öğretim üyesi olmak üzere değiştirilir ve öğrenciye ilave dersler verilebilir.
 6. Lisansüstü programlara başvurabilmek için, adayın ilgili diplomaya veya mezuniyet belgesine sahip olması gerekir.
 7. Bir aday aynı enstitüdeki lisansüstü programlardan- tezsiz lisansüstü programlar hariç- bir programa; enstitü kurulunun uygun görmesi hâlinde en fazla iki programa başvuru yapabilir.
 8. Güzel sanatlar, sanat ve tasarım fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz, bu anabilim/anasanat dallarına yapılan başvurularda ALES puanıyla aynı ağırlıkta sıralama sırasında kullanılmak üzere, her ilan döneminde koşulları EK ve Senato tarafından belirlenen giriş sınavı yapılır.
 9. Öğrenci alımında sınav uygulanan lisansüstü programlarda bilim/sanat sınavı; yazılı sınav ve/veya mülakat olarak yapılır. Yazılı ve/veya mülakat sınavlarına katılmayan adaylar, başarısız sayılır, değerlendirmeye alınmaz.
 10. Yazılı ve mülakat sınav jürileri, ilan edilen her program için EABD/EASD başkanlığı tarafından teklif edilen “beş” öğretim üyesi arasından, EYK tarafından “üç” asıl, “iki” yedek üye olarak belirlenir. Bilim sınavı ve mülakat sınavı ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından düzenlenir.
 11.  Yazılı sınav ve mülakatın beraber yapılması hâlinde ağırlıklarına EABD/EASD teklifi ile EK tarafından karar verilir.
 12. Öğrencinin mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) “4”lük sistemde ise YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak 100’lük sisteme çevrilir, diploma notu sadece 100’lük sistemde verilmiş ise aynen kullanılır.
 13. Başvurular, ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir ve karara bağlanır. Gerektiğinde EABD/EASD başkanlığından görüş alınabilir. Sonuçlar enstitü web sayfasında ilan edilir.
 14. Üniversitemizde öğretim üyesi kadrosunda bulunanlar, ESOGÜ Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğindeki asgari başvuru koşullarını sağlamak, başvurulan doktora programının anabilim dalı kurulu tarafından uygun görülmesi ve EYK onayı ile doktora programlarına kontenjan dışı kabul edilir.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

MADDE 4-

 1. Bilimsel hazırlık programı, öğrencinin bu programa başladığı tarihten itibaren en fazla bir takvim yılı olup ilgili takvim yılındaki iki (2) yarıyıl ve yaz okulu bu süreye dâhildir.
 2. Bilimsel hazırlık programına kaydolan öğrenciye danışman atanmaz, ders kayıt işlemleri anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.
 3. Bilimsel Hazırlık Programına alınan öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD/ EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bilimsel hazırlık öğrenimi boyunca lisansüstü programa yönelik en fazla iki (2) ders alabilir.  
 4. Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler her öğrenci için kayıt olduğu yarıyıl başında EABD/ EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir. Bilimsel hazırlık programı en az on beş (15), en fazla yirmi dört (24) kredilik derslerden oluşur. 
 5. Öğrenci, EABD/ EASD başkanlığının önerisiyle EYK tarafından onaylanan bilimsel hazırlık programındaki tüm dersleri başarmak zorundadır.    
 6. Bilimsel hazırlık programında öğrencinin bilimsel hazırlıktaki ilk yarıyılında başarısız olduğu bir dersin izleyen yarıyılda açılmaması durumunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yerine başka bir ders önerilebilir.
 7. Tezsiz yüksek lisans, uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.
 8. Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılamaz.

 

 

Özel Öğrenci Kabulü

MADDE 5-

 1. 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere aşağıdaki hükümler uygulanır:
 1. Özel öğrenci, sadece kayıtlı öğrenciler için açılmış olan derslere kaydolabilir. Özel öğrenci olarak kabul edilen lisans öğrencisi özel öğrencilik süresince,  sadece özel öğrencisi olduğu Anabilim Dalının yüksek lisans programından ve en fazla iki adet seçmeli ders alabilir. Lisans öğrencisinin özel öğrenci olarak ders alabilmesi için kayıtlı olduğu lisans programında mezuniyet şablonunda alması gereken toplam AKTS kredisinin en az %75’lik kısmını başarmış olmalıdır. 
 2. Özel öğrenci olarak kabul edilen lisans derecesine sahip olanlar bir yarıyılda en fazla 4 ders alabilirler. Bu öğrenciler zorunlu derslerden sadece özel öğrencisi olduğu anabilim dalının yüksek lisans programının zorunlu dersini alabilir. Kendi anabilim dalının doktora/sanatta yeterlik programının ve diğer anabilim dallarının doktora/sanatta yeterlik/yüksek lisans programlarının zorunlu derslerini alamazlar.
 3. Özel öğrenci olarak kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip olanlar bir yarıyılda en fazla 4 ders alabilirler. Bu öğrenciler zorunlu derslerden sadece özel öğrencisi olduğu anabilim dalının doktora programının zorunlu derslerini alabilirler.
 4. Özel öğrenci statüsündeki öğrenci; devam zorunluluğu, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları açısından, ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine tabidir.
 5. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez.  Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, talebi hâlinde, aldığı dersleri veya başarı durumunu gösterir bir not durum belgesi (transkript) verilir.
 6. Özel öğrenciler bir lisansüstü program kazandıkları takdirde, kayıt oldukları yarıyıl esas alınarak en çok beş akademik yıl öncesi alınıp başarılmış lisansüstü dersleri kayıtlı olduğu programın derslerinin yerine saydırmak için talep etmeleri hâlinde, gerekli AKTS kredi yükünün %50’sini geçmemek şartıyla EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile toplam kredisine saydırabilir. En az 4 (en az 12 yerel/30 AKTS kredilik) dersi sayılan öğrencinin ders aşamasındaki azami süresinden ve toplam azami süresinden bir yarıyıl düşülerek bir üst yarıyıla intibak ettirilir. 
 1. 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren diğer üniversitelerden üniversitemize özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere aşağıdaki hükümler uygulanır:
 1. Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, üniversitemizin ilgili enstitülerine, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
 2. Üniversitemizde özel öğrenci olmak isteyenler kayıt oldukları enstitü yönetim kurulu kararı ile ders almak istedikleri üniversitemizin ilgili enstitüsündeki çalışma takviminde belirlenen süre içinde başvurur.
 3. Özel öğrenci, sadece kayıtlı öğrenciler için açılmış olan derslere kaydolabilir.  Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik aşamasındaki bir özel öğrenci üniversitemizin ilgili enstitüsünde toplamda en fazla iki (2) ders alabilir. 
 4. Özel öğrenci statüsündeki öğrenci ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine tabidir.
 5. Özel öğrenciye, aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir not durum belgesi verilir.
 1. 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren üniversitemizden diğer üniversitelere özel öğrenci olarak giden öğrencilere aşağıdaki hükümler uygulanır:
 1. Üniversitemizde bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, üniversitemizde kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer üniversitelerdeki ilgili enstitülerden, özel öğrenci olarak ders alabilirler.  
 2. Diğer üniversitelerden özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerimiz, kayıtlı oldukları ilgili enstitüye, çalışma takviminde belirlenen süre içinde başvurur.
 3. Özel öğrenci olarak diğer üniversitelere gönderilmesi uygun görülen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi toplamda en fazla iki (2) ders alabilir. 
 4. Özel öğrenci olarak gidecek öğrenciler, gittikleri enstitüde kendi enstitülerindeki zorunlu derslerin yerine ders alamazlar.
 5. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine tabidirler.

Kendi İmkânları İle Öğrenim Görmek İsteyen Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

MADDE 6-

 1. Yabancı uyruklu öğrenci başvuruları her yarıyıl için başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır.
 2. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları, kayıt ve kabul koşulları her program için ilgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ile EK ve Senato tarafından belirlenir. 
 3. Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylarda yabancı dil şartı aranmaz. Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylarda en az 55 yabancı dil puanı şartı aranır. 
 4. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylarda ALES puanı ve eşdeğeri puan şartı aranmaz. 
 5. Yabancı uyruklu öğrenciler öğrenim ücreti ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücreti senato tarafından belirlenir. 
 6. Yabancı uyruklu adaylar için ayrılan kontenjanlar çerçevesinde adayların kabulü için değerlendirme; başvuru yapılan anabilim dalı kurulu tarafından adayın mezuniyet genel not ortalaması, mezun olduğu üniversitenin dünya üniversiteler sıralamasındaki yeri ve mezun olduğu lisans programının ilgili anabilim programına uygunluğu dikkate alınarak yapılır. Ayrıca adayın mezun olduğu üniversite ve lisans programının YÖK tarafından denkliğinin olması, adayın tercih edilmesinde önceliklidir.
 7. Başvuruları kabul edilen adayların Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden (ESOGÜ TÖMER) en az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini gösteren bir belgeyi ibraz etmeleri gerekir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi olmaması durumunda Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ TÖMER) Türkçe Hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak ve kayıt belgesini derslerin başlangıcını takip eden ilk dört hafta içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Başvurduğu programa göre bir alt eğitimini Türkiye’de tamamlamış olanlardan C1 belgesi istenmez.  
 8. Başvuruları kabul edilen adayların Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden (ESOGÜ TÖMER) en az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini gösteren bir belgeyi en geç bir yıl içerisinde alamadıkları takdirde Enstitüyle ilişikleri kesilir.
 9. Bir alt eğitimi farklı alandan (ayrı çıkışlı) olan yabancı uyruklu öğrencilere Madde 4’deki hükümlere göre bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Yatay Geçiş İle Öğrenci Kabulü

MADDE 7-

 1. Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve almış olduğu tüm derslerden başarılı olan öğrenci, üniversitemizin aynı lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilir.
 2. Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, başvurduğu programın giriş koşullarını sağlaması, programa öğrenci alınan en son yarıyılda son sırada kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin başarı puanına eşit ya da daha yüksek bir puana sahip olması gerekir. Değerlendirme, en son yarıyılda giren öğrenciler için hesaplanan başarı puanı yöntemine göre yapılır.
 3. Yatay geçiş için kontenjanlar, anabilim/anasanat dalının önerisi,  enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. 
 4. Hangi anabilim/anasanat dalları arasında yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları enstitü anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile her yarıyıl başında belirlenir ve ilan edilir.
 5. Yatay geçişi kesinleşen öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
 6. Üniversitemizde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede öğrenim gören araştırma görevlileri, kayıtlı öğrencisi olduğu lisansüstü programın üniversitemizde mevcut olması durumunda, kontenjan ve başarı koşuluna bakılmaksızın anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve EYK kararı ile yatay geçiş yapabilirler. 
 7. Yatay geçişe başvurabilmek için disiplin cezası almamış olmak gerekir.
 8. Aynı veya farklı enstitüler arasındaki tezsiz yüksek lisans programından aynı adlı tezli yüksek lisans programına geçişlerde yukarıdaki aynı esaslar uygulanır.
 9. Yabancı uyruklu öğrenciler için de yukarıdaki aynı esaslar uygulanır.
 1. Yatay geçişi kabul edilen ve en az 4 (en az 12 yerel/30 AKTS kredilik) dersi sayılan öğrencinin ders aşamasındaki azami süresinden ve toplam azami süresinden bir yarıyıl düşülerek bir üst yarıyıla intibak ettirilir. 

Kayıt Yenileme

MADDE 8–

 1. Öğrencinin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın geçirdiği tüm yarıyıllar azami öğrenim süresine sayılır.
 2. Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirlenen tarihlerde kayıtlı oldukları programın normal öğrenim sürelerini aşmaları durumunda katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kayıt yenileyecek tüm öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ders/yeterlik/tez önerisi/uzmanlık alan dersi /seminer dersi, tez çalışması /dönem projesi dersi için kayıt işlemini yapmak zorundadır. 
 3. Tezli yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin tez aşamasına geçebilmesi için, EABD/EASD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az 7 ders ve seminer dersinden oluşan ve en az iki yarıyılı kapsayan en az “60” AKTS kredilik dersten başarılı olması gerekir. Ders aşamasında alınmış ve başarılmış olan 60 AKTS’nin üzerindeki dersler mezuniyet için gerekli AKTS hesabına dâhil edilmez. Öğrenci, tez aşamasında en az iki dönem Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tez Çalışması dersinden oluşan en az 60 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır.
 4. Doktora programlarındaki öğrencilerin yeterlik aşamasına geçebilmesi için, EABD/EASD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az 7 ders ve seminer (bütünleşik doktorada en az 15 ders ve bir seminer) dersinden oluşan ve en az iki yarıyılı (bütünleşik doktorada en az dört yarıyılı)  kapsayan en az “60” AKTS ( bütünleşik doktorada en az 120 AKTS) kredilik dersten başarılı olması gerekir. Ders aşamasında alınmış ve başarılmış olan 60 AKTS’nin ( bütünleşik doktorada120 AKTS’nin) üzerindeki dersler mezuniyet için gerekli AKTS hesabına dâhil edilmez. Öğrenci, yeterlik aşamasında ise doktora yeterlik dersine (30 AKTS) kaydolur. Bu dersin en erken derslerin tamamlandığı yarıyılı izleyen yarıyılda, en geç ise beşinci yarıyılda (bütünleşik doktorada en geç yedinci yarıyılda)  alınması ve yeterlik sınavına girilmesi zorunludur. 
 5. Doktora/sanatta yeterlik veya bütünleşik doktora öğrencisi olup yeterlik sınavını başaran öğrenci, izleyen yarıyılda Tez Önerisi Dersi’ne kayıt olur. Öğrenci yeterlik sınavını başardığı tarihi izleyen en geç altı ay içinde tez önerisi savunma sınavına girmek zorundadır. Tez Önerisi Dersi’nin yerel kredisi sıfır olup, 30 AKTS üzerinden değerlendirilir. Bu ders ilgili anabilim dalı başkanı ya da tez danışmanı adına ücretsiz olarak açılır.  Öğrencinin tez önerisi savunması sonucuna göre Tez Önerisi Dersi’nin başarı notu enstitü tarafından YT veya YZ olarak sisteme girilir. 
 6. Tez önerisi dersini başarıyla tamamlayan öğrenci, izleyen yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi ve Doktora Tez Çalışması dersine kaydolur.  Tez izleme sınavı her yarıyıl bir kez yapılır. Öğrenci azami süresi içinde en az üç kez tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır. Azami süresi içinde üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme sınavında başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 
 7. Yüksek lisans öğrencileri doktora programlarının derslerini alamaz. Doktora/sanatta yeterlik öğrencileri yüksek lisans öğreniminde almadığı en fazla iki yüksek lisans dersi alabilirler.
 8. Bir öğrencinin ders aşaması boyunca bir öğretim üyesinin zorunlu/seçmeli derslerinden en fazla kaç tanesini alabileceğini enstitü yönetim kurulu sınırlayabilir.   
 9. Tüm programlardaki Seminer dersi en erken ders aşamasının ikinci yarıyılında alınır.
 10. Tezsiz yüksek lisans programı, en az 10 ders ve dönem projesi dersinden oluşur.  Bu programı bitirme süresi en az iki en fazla üç yarıyıldır. Bu programda öğrencinin, enstitünün hazırladığı formata uygun olarak hazırlamış olduğu dönem projesinin basılı halini söz konusu yarıyılda derslerin bittiği son güne kadar danışmanına, danışman tarafından imzalanmış dönem projesini de en geç yarıyıl sonu notlarının sisteme girildiği son güne kadar enstitüye teslim etmesi zorunludur.  
 11. Öğrencinin danışmanıyla birlikte seçtiği dersleri, danışman öğretim üyesi kendisine tanınan süre içerisinde onaylar. Danışman gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçmiş olduğu derslerin değiştirilmesini önerebilir.
 12. Öğrenci, ikinci danışmanı bulunması durumunda, Uzmanlık Alan dersini birinci danışmanından alır.
 13. Kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen süre içinde alınır. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve diğer nedenlerle durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirilir. Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 14. Kayıt yenilemeyen öğrenci kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır.
 15. Kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıt yenilemedikleri dönemlerde derslere devam edemezler, ders, yeterlik, tez önerisi, tez izleme, tez savunma sınavlarına katılamazlar ve dönem sonunda tezlerini teslim edemezler.
 16. Kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın tez öneri ve tez izleme sınavlarına girmeyen öğrenciler ilgili dönemde başarısız sayılırlar.

Farklı Enstitüden/Üniversiteden Ders Alma

MADDE 9–

 1. Öğrencinin kayıtlı olduğu enstitüde açılmamış olmak kaydı ile farklı enstitüde/üniversitede açılmış olan lisansüstü derslerden sadece seçmeli olanlar alınabilir. 
 2. Farklı enstitüden/üniversiteden ders alma işlemi, öğrenci danışmanının uygun görüşü ve EABD/EASD Başkanının onayını içeren talep ile EYK kararı sonucunda gerçekleşir. Bu şekilde alınan ders sayısı öğrenim süresi boyunca ikiyi geçemez.  

II. Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarından Ders Alma

MADDE 10–

 1. Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, üniversite senatosunca tezsiz yüksek lisans programları için belirlenen ücreti ödemek kaydıyla danışman öğretim elemanının uygun görüşü ve EABD/EASD başkanlığının onayı ile kendi programındaki tezsiz yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alabilir.  
 2. Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce senatonun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en fazla % 30’u sadece uzaktan öğretim yolu ile verilebilir.  
 3. Doktora programı öğrencileri tezsiz yüksek lisans programlarından ders alamaz.

Derslerin Açılması ve Zorunlu Dersler

MADDE 11- 

 1. Bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında bir (1), tezsiz yüksek lisans programlarında en az on beş (15) öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Bir tezsiz yüksek lisans programına herhangi bir yarıyılda yeni öğrenci alınmaz ise veya devam eden öğrenci sayısı 15 öğrenciden az ise daha az sayıda öğrenci ile de ders açılabilir.
 2. Zorunlu derslerle ilgili olarak; 
 1. Bir programa kayıt olan öğrenci söz konusu programın zorunlu ders(ler)ini açılmışsa kayıt olduğu ilk yarıyılda öncelikle alır,  öğrenci söz konusu programın zorunlu ders(ler)ini başaramadığında tekrar alır. Başarısız olunan zorunlu ders(ler) yerine seçmeli ders(ler) alınamaz.
 2. Öğrenci zorunlu derslerden “bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını” içeren dersi, EABD/EASD kurulu önerisi ve EYK kararı ilgili anabilim dalı kararı ile diğer programlardan da alabilir.  
 3. Başarısız olunan zorunlu ders(ler) izleyen yarıyılda açılmış ise öncelikle alınır.
 4. Anabilim dalları zorunlu ders(ler)in, gerekiyorsa iki yarıyılda da açılmasını önerebilir.
 5. Lisans derecesi ile doktora programına (bütünleşik doktora) kayıt olan öğrenci söz konusu programın hem yüksek lisans hem de doktora programının zorunlu derslerini alır.
 6. Yüksek lisans programlarında zorunlu ders(ler)in açılması için dersi söz konusu programın bir öğrencisinin alması yeterlidir.
 7. Bir lisansüstü programda açılan zorunlu derslerin kredisi, toplam kredi miktarının yarısını geçemez.
 8. Yüksek lisans ve doktora programlarındaki seçmeli dersler, sadece dersin önerildiği ve ilgili kurul kararıyla onaylandığı yarıyılda (güz / bahar) açılabilir. Aynı seçmeli ders üst üste güz ve bahar yarıyılında açılamaz.  

Kapatılan Ders Yerine Başka Derse Kaydolma

MADDE 12–

 1. Ders kayıt işlemleri sonunda kapatılan dersler akademik takvimde belirlenen tarihte ilgili enstitülerin internet sayfalarında ilan edilir.
 2. İlan edilen listelere göre kapatılan dersi bulunan öğrenciler açılan diğer derslere akademik takvimde belirlenen ekle-sil tarihlerinde danışman onayı ile kaydolur.
 3. Açılması önerilen dersler, Madde 11’de belirtilen ölçütlere göre açılır. Buna göre kapatılan derslerin tekrar açılması söz konusu değildir. Kapatılan ders yerine derse kaydolma işlemini süresi içinde yapmayan öğrencilere mazeret hakkı verilmez.
 4. Danışmanın görevli, raporlu ve izinli olduğu hallerde kapatılan ders yerine başka bir derse kayıt işlemi ilgili EABD/EASD başkanının onayı ile yapılır. 

 

Kredi Aktarma ve Ders Saydırma

MADDE 13–

 1. Yeni kayıt olan öğrencilerin önceki öğrenimlerinde veya özel öğrenciliklerinde alıp başardıkları ve başka bir diploma programı için kullanmadıkları derslerini saydırmak için kayıt oldukları yarıyılın ilk 4 haftası içinde, danışman ve anabilim dalı onayı ile ilgili enstitüye başvurur. Daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.
 2. Özel öğrenci olarak ders almış ve lisansüstü programa kabul edilen öğrencinin özel öğrenciliğinde alıp başardığı derslerin kendi anabilim/anasanat dalı ile ilgili lisansüstü derslerinden geçme notu yüksek lisans için CC, doktora/sanatta yeterlik için CB ve üstünde olanlar sayılabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak alınan derslerin yüksek lisans ve doktora programları için en fazla ikisi kabul edilir. Bu dersler, programdaki kredi toplamından düşülebilir. Toplam krediden düşülecek dersler, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
 3. İlgili enstitüde bir yüksek lisans veya doktora programına kayıt olan öğrencilerin diğer üniversitelerden alıp başardıkları derslerden en çok ikisi sayılır. Bu derslerde BB ve üzeri başarı notu olanlar değerlendirmeye alınır. Programa sayılacak zorunlu derslerin içeriklerinin eşdeğerlikleri, içeriğin ilgili enstitü ders içeriği ile en az %75 benzer olması koşulu dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Yatay geçişte ve diğer yükseköğretim kurumlarından 100’lük sistemde alınan notların kabulünde Senatoca belirlenen dönüşüm çizelgesi uygulanır.
 4. İlgili enstitüden ilişiği kesilip tekrar aynı enstitüde başka bir programa kayıt olan yüksek lisans/doktora öğrencisinin ilişiğinin kesildiği programda alıp başarılı olduğu notu BB ve üstü derslerden yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en fazla ikisi, bütünleşik doktora öğrencileri için en fazla dördü danışmanının ve anabilim dalı başkanının onayı ile ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilir.
 5. İlgili enstitüden ilişiği kesilip tekrar aynı programa kayıt olan yüksek lisans/doktora öğrencilerinin ilişiğinin kesildiği programda alıp başarılı olduğu notu BB ve üstü dersleri danışmanının ve anabilim dalı başkanının onayı ile ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilir. 
 6. En az 4 (en az 12 yerel/30 AKTS kredilik) dersi kabul edilen öğrenci bir üst yarıyıla intibak ettirilir ve intibak ettiği süre kadar azami süresinden düşülür.
 7. Öğrencinin ilgili enstitüye kayıt olduğu yarıyıl esas alınarak en çok 5 akademik yıl öncesi alınıp başarılmış dersler için ders saydırma yapılabilir.
 8. Ders saydırması yapan öğrenciler anabilim/anasanat dalının güncel zorunlu derslerine tabidir.

Derslere Devam ve Değerlendirme

MADDE 14–

 1. Lisansüstü programlarda devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir ve değerlendirilir Derse devam oranı teorik derslerde %70’in, uygulamalı derslerde %80’in altında kalan öğrenci, ilgili dersin yarıyıl sonu, bütünleme ve mazeret sınavına giremez ve başarısız sayılır. Başarısız oldukları dersleri tekrar ederler.
 2. Her ders için yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notuna hangi oranlarda katılacağı öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirlenir ve öğrenci bilgi sisteminde duyurulur. Derslerin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplamının oranı %40’ın altında, %60’ın üzerinde olamaz. Derslerin yarıyıl sonu değerlendirme sonucunun oranı %40’ın altında, %60’ın üzerinde olamaz. Ancak tez önerisi dersi, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, dönem projesi ve tez çalışması bu kuralın dışındadır.  Uzaktan öğretim programlarında ise bu oran ilgili mevzuata göre düzenlenir.
 3. Tüm enstitülerdeki tezli/tezsiz yüksek lisans/ doktora ve sanatta yeterlik programlarında,

a)  Derslerin (zorunlu/seçmeli/seminer) yarıyıl AKTS kredi değeri ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. Mezuniyet için zorunlu/seçmeli dersler ile bir seminer dersinden en az 60 AKTS (bütünleşik doktorada 120 AKTS) alınmış ve başarılmış olmalıdır.

b)  Yüksek Lisans Tez Çalışması Dersinin bir yarıyıllık AKTS kredi değeri “25”dir. Uzmanlık Alan Dersinin bir yarıyıl AKTS kredi değeri “5”tir.  Mezuniyet için bu derslerden toplamda en az 60 AKTS alınarak başarılmış olmalıdır. Yüksek Lisans Tez Çalışması dersi anabilim dalı başkanı/danışman adına açılır. 

c)  Doktora/ Sanatta Yeterlik Tez Çalışmasının bir yarıyıllık AKTS kredi değeri “25” dir. Uzmanlık alan dersinin bir yarıyıl AKTS kredi değeri “5”tir. Mezuniyet için Doktora/ Sanatta Yeterlik Tez Çalışması Dersi ve Uzmanlık Alanı Dersinden toplamda en az 120 AKTS alınarak başarılmış olmalıdır. Doktora/ Sanatta Yeterlik Tez Çalışması Dersi anabilim dalı başkanı/danışman adına açılır.     

ç) Yüksek lisans programlarında tez önerisi EYK tarafından kabul edilmiş öğrencinin uzmanlık alan dersine kaydolabilmesi için tez konusunun YÖKSİS veri tabanına girilmiş olması ve Tez Veri Giriş Formu ile birlikte en geç bir ay içinde enstitüye sunularak onaylanmış olması gerekir. Bu işlemi yapmayan öğrenci, Uzmanlık Alan Dersine kayıt olamaz.

d)  Dönem projesi dersinin yarıyıl AKTS kredi değeri ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

e)  Yeterlik sınavının AKTS kredi değeri “30” dur.

f) Tez Önerisi Dersinin AKTS kredi değeri “30” dur. Bu ders anabilim dalı başkanı/tez danışmanı adına ve ücretsiz olarak açılır.

 1.  Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında her dönem için ders planlarında bir yarıyılda en fazla “30” AKTS kredi değerinde ders bulunması zorunludur. Zorunlu durumlarda bu sınırın aşılmasına enstitü yönetim kurulunca karar verilir.
 2.  Tezsiz yüksek lisans programlarında her dönem için ders planlarında yer alan tüm dersler alınır.
 3.  İlgili yarıyılda açılan derslerin lisansüstü haftalık ders programlarına göre düzenli olarak yapılma sorumluluğu EABD/EASD başkanlığına aittir.
 4. Notu DZ, İZ, YZ olan dersler ile yüksek lisansta CC, doktora/sanatta yeterlikte CB’nin altında olan zorunlu dersler tekrar alınır, seçmeli derslerin yerine ise aynı dersler veya eşdeğerliği anabilim/anasanat dalı tarafından onaylanmış başka dersler alınır. 
 5. Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en düşük ders geçme notu CC olup genel not ortalaması tezli yüksek lisansta en az 3,00/4,00, tezsiz yüksek lisans programlarında ise 2,50/4,00 olmak zorundadır. Doktora/sanatta yeterlikte ise en düşük ders geçme notu CB olup, genel not ortalaması en az 3,00/4,00 olmak zorundadır. Öğrenci, genel not ortalamasını sağlamak için en düşük not alarak başarılı olduğu dersleri, azami ders alma süresi içinde tekrar alır.
 6. Bilimsel Hazırlık programlarında, dersin alındığı programın esasları uygulanır. Tezli yüksek lisansta en düşük ders geçme notu CC olup genel not ortalaması en az 2,00/4,00 olmak zorundadır. Doktora/sanatta yeterlikte ise en düşük ders geçme notu CB olup, genel not ortalaması en az 2,50/4,00 olmak zorundadır. Öğrenci, genel not ortalamasını sağlamak için en düşük not alarak başarılı olduğu dersleri, azami ders alma süresi içinde tekrar alır.
 7. Farklı üniversitelerden EYK kararı ile alınan derslere ait başarı durumu enstitülerde uygulanan not sistemine göre değerlendirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.
 8. Her derse ait değerlendirme (yazılı, sözlü, ödev, proje, CD-DVD, etkinlik vb.) sınav evrakı (sınav kâğıtları, sınav tutanağı, sorular, cevap anahtarı ve dönemlik yoklama listesi, sınav yoklama listesi) ilgili öğretim üyesi tarafından 5 yıl süreyle saklanır.

Ders Tekrarı ve Sınav Notuna İtiraz

MADDE 15–

 1. Öğrenci;  başarısız olduğu  “zorunlu”  ders veya dersleri tekrarlamak zorundadır.
 2. Öğrenci kayıt olduğu yarıyıl itibarıyla programındaki güncel zorunlu derse tabidir.
 3. Başarısız olunan seçmeli derslerin yerine danışman önerisiyle aynı kredi değerinde ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca onaylanan başka seçmeli dersler alınabilir. 
 4. Öğrenci sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen ilk beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne vereceği dilekçeyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, üç gün içinde anabilim dalınca dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu, üç kişilik bir komisyon kurularak değerlendirilir ve sonuç enstitüye bildirilir. Herhangi bir maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılır. 
 5. Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğu öğretim üyesince tespit edilirse, öğretim üyesi ilgili anabilim dalı başkanlığına notların sisteme son giriş gününü takip eden en geç 7 iş günü içinde gerekçe ve nedenlerini (otomasyona hatalı giriş, eksik ve/veya yanlış hesaplama) belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile başvurarak düzeltme talebinde bulunabilir. Bu talep, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilir. Eğer maddi hata varsa, not düzeltimi, enstitü yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır.
 6. Lisansüstü programlara giriş için yapılan bilim sınavlarına itiraz süresi sonuç açıklama tarihinden itibaren iki (2) iş günüdür. İtiraz, ilgili enstitü yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır.

Danışmanlık, Danışman Atama ve Danışman Değişikliği İlkeleri

MADDE 16 – 

 1. Danışman, öğrenciye tezli programlarda ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde, tezsiz programlarda ise ders ve dönem projesi dönemlerinde rehberlik yapar. Danışman, öğrenci mezun oluncaya kadar ders alma/ ders kaydı/ yeterlik/tez önerisi savunması/ tez izleme/tez çalışması/dönem projesi sürelerinin takibi, değerlendirilmesi ve teslimi konularında da danışmanlık yapar.  
 2. Danışman, üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır. Devam eden bir tez çalışmasında öğretim üyeliğinden ayrılan veya herhangi bir nedenle danışmanlık yapmak istemeyen öğretim üyesinin yerine, üniversite içinden bir öğretim üyesi anabilim dalı kurulu önerisi ve EYK kararı ile yeni danışman olarak atanır. Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği şartlarda üniversite içinden öğretim üyesi bulunamaması halinde, üniversite dışından bir öğretim üyesi anabilim dalı kurulu önerisi ve EYK kararı ile yeni danışman olarak atanabilir. Bu durumda önerilen danışmanın özgeçmişi başvuruya eklenir. Öğrenci, mevcut tez konusunu bütün haklarıyla birlikte yeni danışmanıyla çalışmaya devam edebilir. Tezsiz programlarda ders ve dönem projesi süresince rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından en az doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı da danışman olarak atanabilir.   
 3. Mevcut danışmanıyla tez çalışmasına devam etmek istemeyen öğrencinin talebi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulu ve EYK kararı ile öğrenciye yeni bir danışman atanabilir. Bu durumda öğrenci, yeni bir tez konusu ile tez çalışmasına devam eder.        
 4. Emeklilik, istifa ve başka kuruma nakil gibi çeşitli nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilen öğretim üyesinin üzerindeki henüz tez aşamasına geçmemiş olan danışmanlıkları sona erer. Tez aşamasındaki danışmanlıklar ise gerekli görülmesi halinde ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve EYK kararı ile devam edebilir.
 5. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin danışman olabilmesi için en az dört yarıyıl bir lisans veya iki yarıyıl bir yüksek lisans programında ders vermiş olması, ayrıca en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş olması (ikinci danışmanlık hariç) gerekir.
 6. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda üniversite içinden veya dışından ikinci danışman atanabilir. İkinci danışman, danışmanın talebi ve EABD/EASD başkanının onayı üzerine EYK kararı ile atanır. Bu durumda üniversite dışından önerilen ikinci danışmanın özgeçmişi başvuruya eklenir.  İkinci danışman, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda ya da kamuda/özel sektörde çalışan en az doktora derecesine sahip olmalıdır.  
 7. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı; öğrencilerin danışman tercihlerini ve öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate aldıktan sonra danışman önerilerini, anabilim dalı/anasanat dalı kurul kararı her yarıyıl ilgili enstitüye gönderir. Danışman ataması, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman önerisinin zamanında yapılmaması halinde ilgili enstitü yönetim kurulu doğrudan danışman atayabilir. Öğrenciye danışman atanıncaya kadar Anabilim Dalı Başkanı, öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri için danışmanlık görevini yürütür.   
 8. Lisansüstü öğrencilerin eş, kardeş, çocuk vb. gibi birinci dereceden akrabaları ya da yakınları ilgili öğrencinin tez danışmanı ve/veya ikinci tez danışmanı olarak atanamazlar. Sınav jürilerinde ve tez izleme komitelerinde görev alamazlar.
 9. Bilimsel hazırlık aşamasında olan öğrenciler için danışman ataması yapılmaz. Bilimsel hazırlık programı süresince anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini yürütür.     
 10. Öğretim üyesinin üç aydan fazla yurtdışında görevli olduğu durumda ilk üç aydan sonra ücretlendirme yapılamaz. Görevlendirmenin altı ayı aşması durumunda öğretim üyesinin danışmanlık görevi düşer ve yerine yeni danışman atanır. 
 11. Tez aşamasında bir öğrencinin ya da danışmanın tez danışmanı değişiklik talebi, en erken mevcut danışman ile bir yarıyıl birlikte çalışılmış olması şartıyla değerlendirmeye alınabilir.
 12. Ders aşamasında danışman değişikliği teklifi yarıyıl sonunda değerlendirilir.
 13. Yüksek lisans veya doktora tezinin teslim edileceği yarıyılda danışman değişikliği yapılamaz.
 14. İkinci danışman ataması sadece tez aşamasında yapılır.
 15. İkinci danışmanın, ilgili EABD/EASD başkanlığına veya enstitüye başvurması halinde EYK kararı ile danışmanlığı sonlandırılabilir.
 16. Bir öğretim üyesinin danışmanlık yükü en fazla 12’dir. Bu sayı EK ile %50 artırılabilir. Öğretim üyelerine bu sınırların üzerinde yeni danışmanlık verilmez. Ancak 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 olabilir.
 17. Ders aşamasında danışman değişikliği öğrencinin talebi, yeni danışmanın ve anabilim dalı/anasanat dalı kurulu onayı ile EYK tarafından gerçekleştirilebilir.
 18. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı danışmanlık yükünden sayılmaz ve ücret ödenmez.

Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer Dersi Uygulaması

MADDE 17-

 1. Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıtlı öğrencilere, kredili derslerini tamamlaması halinde danışmanları tarafından yürütülmek üzere tez önerilerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren her bir öğretim üyesi için yüksek lisansta bir, doktorada bir olmak üzere uzmanlık alan dersi açılır. Disiplinler arası anabilim dallarında benzer şekilde birer uzmanlık alan dersi daha açılabilir. Uzmanlık Alan Dersi öğrenci mezun oluncaya kadar devam eder.  
 2. Yabancı dilde eğitim veren lisansüstü programlarda danışmanlık görevi yürütecek öğretim üyelerine bu programlarda diğer lisansüstü dersler ile birlikte Uzmanlık Alan Dersi her yarıyıl için Anabilim Dalı başkanlığınca önerilir, EK ve Senato onayı ile açılır.
 3. Uzmanlık Alan Dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde gösterilir ancak sınav programlarında gösterilmez.
 4. Seminer dersi haftalık ders programında gösterilir. Seminer dersi tezli yüksek lisans ve doktora programı için güz ve bahar yarıyıllarında anabilim dalı başkanı/danışman adına açılır. Seminer konusu ise öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenir ve takip edilir. Seminer dersini alan öğrencilerin sunumlarının konu, yer ve saat bilgileri anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Seminer dersinde yapılacak sözlü sunumlar enstitünün öngördüğü takvime göre danışman ve anabilim dalı başkanı/veya yetkilendirdiği öğretim elemanı nezaretinde dinleyicilere açık olarak yapılır.
 5. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.

Tez Önerisi Savunması, Tez İzleme ve Yeterlik Sınavları 

MADDE 18-

 1. Tez önerisi ve tez izleme sınavları TİK üyelerinin tamamının katılımı ile gerçekleştirilir. Tez izleme/tez önerisi toplantılarına izinli, raporlu, görevli ya da EYK tarafından uygun görülen haller dışında herhangi bir nedenle katılmayan üyenin komisyon görevi düşer ve yerine EABD/EASD tarafından yeni bir üye önerilir.
 2. Tez izleme komitesi üyelerinin tamamının üniversite içinden olması durumunda, birisi ilgili anabilim/anasanat dalı dışından seçilir. Üyelerden birinin üniversite dışından seçilmesi durumunda ise, ilgili anabilim/anasanat dalından bir öğretim üyesi olmalıdır. Üniversite dışından en fazla bir öğretim üyesi komiteye seçilebilir.
 3. Yeterlik sınavları, tez izleme komitesi için başvurular ve TİK toplantıları ilgili enstitünün akademik çalışma takviminde belirlediği zaman aralığında yapılır. 
 4. Tez önerisi/tez izleme sınavlarında olumsuz görüş beyan eden üye/üyelerin gerekçeleri tutanaklara eklenerek enstitüye gönderilir.  
 5. Birinci tez izleme komitesi toplantıları hariç diğer toplantılar bilişim teknolojileri vasıtasıyla, ESOGÜ/ESUZEM üzerinden uzaktan yapılabilir. Bu durumda;
 1. TİK toplantılarına danışman dışında sadece bir üye bilişim teknolojileri vasıtasıyla uzaktan katılabilir. Toplantı, danışman, diğer TİK üyesi ve öğrencinin hazır bulunduğu ortamda il dışındaki TİK üyesinin ESUZEM sistemi üzerinden katılımıyla gerçekleştirilir.
 2. Toplantı ESUZEM tarafından kayda alınır. Bu amaçla ilgili EABD/EASD başkanlığı bilişim teknolojisini kullanacak üye ile danışman bilgilerini, sınav tarih ve saat bilgilerini enstitüye bildirir. İlgili enstitü ESUZEM’den üye ve öğrenci danışmanı için kullanıcı adı ve şifre alarak EABD/EASD başkanlığına bildirir. Toplantı sonunda, ilgili üyenin uzaktan Toplantı Döküm Belgesi ESUZEM’den alınıp TİK toplantısı evrakına eklenerek enstitüye gönderilir. 
 3. Bilişim teknolojisi yoluyla toplantıya katılan üyenin, toplantının sonunda öğrencinin başarılı veya başarısız olduğunu beyan etmesiyle bilişim teknolojisi kaydı sona erer.
 4. Bu beyan olumlu ise toplantıdaki diğer üyeler tarafından tutanağa işlenerek imza altına alındıktan sonra; olumsuz ise ilgili üyenin yazılı gerekçesini danışmana göndermesi ve diğer sınav evrakına eklenmesiyle 7 gün içinde enstitüye iletilir.  
 1. Ortak olarak yürütülen lisansüstü programlarda yeterlik ve tez savunma jürilerine üniversite dışından atanacak jüri üyeleri ortak üniversitelerin dışında üçüncü bir üniversiteden olur. 

Tez Teslimi, Tez Savunma Sınavı ve Mezuniyet

MADDE 19-

 1. Tez savunma sınavı öncesi ve sonrası tez teslimi, tezin yazım kurallarına göre hazırlanması ve kontrolü, benzerlik (intihal) raporu alınması ve basım işlemleri, ilgili enstitü tarafından belirlenen kurallara uygun olarak öğrenci/danışman tarafından yürütülür.    
 2. Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci ilgili enstitüye başvurarak benzerlik (intihal) raporu almak zorundadır.
 1. Bu rapor üniversitenin sağladığı program kullanılarak ilgili enstitü tarafından alınır. Tezde enstitü tarafından tespit edilen şekilsel düzeltmeler yapıldıktan sonra benzerlik raporu alınır ve danışman(lar)ın onayı ile jüri kurulması için Enstitü’ye başvurulur.
 2. Tez intihal programına yüklenirken, dosya başlığı olarak tez başlığının tamamı, yazar adı olarak öğrencinin adı-soyadı yazılarak kaynakça hariç olmak üzere tezin diğer bölümleri programa yüklenir.
 3. İntihal programına yüklenen dosyanın raporlanmasında aşağıdaki filtreleme seçenekleri uygulanır. a). Kaynakça hariç b). Alıntılar dâhil c). 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç ç). Sisteme “Depolama yok” seçeneği eklenir.
 4. Programda raporlama işlemi tamamlandıktan sonra öğrencinin adı ve soyadını, rapor tarihini, tez başlığını, tezin toplam sayfa sayısını ve yüzdelik sayı olarak sonuçlanan “Benzerlik Oranı”nı içeren rapor programdan alınır.
 5. Programdan alınacak raporda, benzerlik oranı aynı kaynaktan %15’i ve alıntılar dâhil farklı kaynaklardan toplamda %30’u geçmemelidir.
 6. Benzerlik oranında sorumluluk öğrenci ve danışman(lar)a aittir. Belirtilen benzerlik oranını aşan tezin savunma sınavı yapılmaz.
 7. Danışman/lar ve öğrenci tarafından tüm sayfaları imzalanan Benzerlik Raporu enstitü tarafından jüri üyelerine gönderilir. 
 8. Tez savunma jürisi Benzerlik Raporunu tezle beraber değerlendirir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde jüri gerekçesi ile birlikte kararını Enstitü Yönetim Kuruluna teklif eder.
 9. Tez savunması başarılı olduğu durumda rapor öğrenci dosyasında saklanır. Tez savunma sınavı başarılı geçen öğrencinin sınav sonrası tezinde istenilen değişiklikleri yapıp cilt onayı aldığı tezi için Enstitü tarafından “depo var” tercihiyle tekrar benzerlik raporu alınır. Öğrenci cilt onayı verilmiş tezi için danışman(lar)ın onayı ile Benzerlik Raporu alınması için enstitüye başvurur. Azami benzerlik oranlarını veya altındaki oranları sağlayan ve danışman(lar) tarafından onaylanarak imzalanmış bu rapor mezuniyet işlemlerinde kullanılır. Bu rapor tez nüshaları için ıslak imza alma aşamasında, öğrenci tarafından, jüri üyelerine teslim edilir. Bu rapor da öğrenci dosyasında saklanır. İlk tez savunmasında uzatma alan tezler için bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler tekrarlanır. 
 1. Mezuniyet şartlarını sağlamış, azami süresinin son yarıyılında olan öğrencilerin; azami süresinin dolacağı yarıyılın en geç bütünleme sınavlarının sisteme not girişinin son gününe kadar Tez Savunma Sınavına girmiş olması gerekir.
 2. Kayıtlı olunan yarıyılın ders bitim tarihine kadar Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavına girilmek istenmesi durumunda;
 1. Öğrencinin önceki yarıyıllarında, birisi kayıtlı olduğu yarıyılın bir önceki yarıyılına ait olmak üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmış en az üç başarılı Tez İzleme Komitesi sonucu ile gerekli bütün mezuniyet koşullarını sağlamış olması gerekir. Bu durumda içinde bulunulan yarıyılda yeni bir Tez İzleme Toplantısı yapılmaksızın öğrenci Tez Savunma Sınavına girebilir. Aksi halde kayıtlı olunan yarıyıl için de Tez İzleme Toplantısı yapılır.
 2. Güz veya bahar yarıyılı bittikten ve yeni yarıyıl başlamadan önce (akademik tatillerde) savunma sınavına girmek için en son yarıyılda öğrencinin Uzmanlık Alan Dersine ve Doktora Tez Çalışması dersine kayıt yaptırmış ve başarmış, Tez İzleme toplantısının yapılıp başarılmış ve toplamda en az üç başarılı Tez İzleme Komitesi sonucu ile gerekli bütün mezuniyet koşullarını sağlamış olması gerekir. 
 1. Tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu/ başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Öğrenci ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararını takip eden 5 gün içinde Enstitü tarafından şekilsel onay verilmiş ve orijinallik raporu alınmış ciltsiz tez nüshalarını jüri üyelerine ulaştırır. Tez savunma sınavı, jürinin EYK’de belirlendiği tarihten en erken on beş (15) gün, en geç bir (1) ay içinde yapılır.
 2. Tez savunma sınavlarına, jüri üyelerinden sadece bir üye bilişim teknolojileri vasıtasıyla, ESOGÜ/ESUZEM üzerinden uzaktan katılabilir. Bu durumda;
 1. Tez savunma sınavı danışman, öğrenci ve diğer jüri üyelerinin hazır bulunduğu ortamda uzaktan katılacak jüri üyesinin ESUZEM sistemi üzerinden bağlanmasıyla gerçekleştirilir. 
 2. Bu durumda sınavın tamamı ESUZEM tarafından kayda alınır. Bu amaçla ilgili EABD/EASD başkanlığı bilişim teknolojisini kullanacak jüri üyesi ile danışman bilgilerini, sınav tarih ve saat bilgilerini enstitüye bildirir. İlgili enstitü ESUZEM’den uzaktan katılacak jüri üyesi ve öğrenci danışmanı için kullanıcı adı ve şifre alarak EABD/EASD başkanlığına bildirir. Sınav sonunda, ilgili üyenin uzaktan Sınav Döküm Belgesi ESUZEM’den alınıp tez savunması sınav evrakına eklenerek enstitüye gönderilir. 
 3. Bilişim teknolojisi yoluyla sınava katılan üyenin, sınavın sonunda öğrencinin başarılı veya başarısız olduğunu diğer jüri üyelerine beyan etmesiyle bilişim teknolojisi kaydı sona erer.
 4. Bu beyan olumlu ise sınavdaki diğer üyeler tarafından tutanağa işlenerek imza altına alındıktan sonra; olumsuz ise ilgili üyenin yazılı gerekçesini danışmana göndermesi ve diğer sınav evrakına eklenmesiyle 7 gün içinde enstitüye iletilir.
 1. Mezuniyete hak kazanan öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararıyla, danışman ve jüri tarafından imzalanmış tez ve nüshaları ile mezuniyet için gerekli belgelerini ve mezuniyet başvurusunu enstitü evrak kayıt birimine teslim ettiği tarihli bir diploma düzenlenir.

 

Mazeret Sınavları

MADDE 20-

 1. Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci enstitü yönetim kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi durumunda girmediği yarıyıl içi sınavlarından dilediği yalnız birinin mazeret sınavına girebilir.
 2. Öğrenci Mazeret sınavına katılmak için Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi ve mazeretine ilişkin belgeyi en geç mazeretinin bitimini takip eden üç (3) iş günü içerisinde enstitüye teslim eder. Teslim tarihi olarak enstitü evrak kayıt tarihi esas alınır. Mazeret sınavları akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.
 3. Mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazeretinin süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre zarfında girilen sınavlar enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.
 4. Tez savunma, yeterlik, tez öneri ve tez izleme sınavları belirlenen tarihlerde yapılmak zorundadır. Resmî görevlendirilme, sağlık raporu, jüri üyelerinin çekilmesi ve EYK’nin uygun göreceği diğer zorunlu durumlarda yapılamayan sınavlar, EYK’nin belirleyeceği tarih aralığında gerçekleştirilir.
 5. Mazeret sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz. Ayrıca Uzmanlık Alan Dersi, Seminer, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Doktora Tez Çalışması, Dönem Projesi, Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi derslerinin mazeret sınavı yapılmaz.

Akademik İzin

MADDE 21–

 1. Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlere uygun özrünü belgeleyen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla her defasında bir yarıyılı geçmemek üzere dört yarıyıla kadar akademik izinli sayılabilir. Ancak sürekli sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır.

Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:  

 1. Bir sağlık kuruluşundan bir yarıyılı kapsayan aralıksız en az dört haftalık sağlık raporu alan öğrenciler ve doğum/hamilelik raporu bulunan öğrenciler, talepleri halinde en çok bir yarıyıla kadar EYK kararı ile akademik izinli sayılır. Öğrenciler; raporun başlama tarihinden itibaren, en geç yedi gün içinde durumlarını açıklayan dilekçe ve belgelerini enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu sürede enstitüye bildirilmeyen başvurular kabul edilmez.
 2. Tutukluluk hali,
 3. Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi, tecilin kaldırılması veya askerlik görevini yerine getirme sebebi ile derslere devam etme, sınavlara girme imkânlarından yoksun kalması,
 4. 2547 sayılı kanunun 7. Maddesinin d/2 fıkrasının 3. bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucu doğacak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,
 5. Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,
 6. Öğrencinin, birinci derecede yakınlarının bakımından sorumlu olması nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi,
 7. Öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla öğrencilik sıfatını ortadan kaldırmayan ve Yükseköğretim Kurumlarından çıkarmayı gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
 8. Çalışan öğrencinin mesleği ile ilgili olarak eğitim, araştırma yapmak üzere işyeri tarafından yurtdışına görevlendirilmesi,
 9. Lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak ve bunun danışmanı ve anabilim dalı başkanı tarafından onaylanması koşulu ile eğitim almak üzere yurtdışına çıkmak,
 10. Enstitü yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer durumlar,
 11. Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla sportif faaliyetlere katılmak,
 12. İzin süresi biten öğrenci yarıyıl başladıktan sonra en geç bir hafta içinde enstitüye başvurarak akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırır.
 1. Sağlık raporu ve beklenmedik haller dışında ilgili yarıyılın başlangıcından itibaren ilk dört hafta içinde yapılmayan akademik izin başvuruları işleme konulmaz.
 2. Öğrencinin askere alınması veya tutuklu olması durumunda, mazeret süresinin başlamasından itibaren on beş gün içinde müracaatı halinde ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu durumun başlangıcından sona ereceği tarihe kadar akademik izinli sayılır.
 3. Akademik izin verilen öğrenciler, izinli oldukları süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez sınavlarına (tez öneri, tez izleme, tez savunma) giremez. Bu süre içinde girilen dersler, ders sınavları ve tez sınavları geçersiz sayılır.  

Yayın Şartı

MADDE 22–

 1. Üniversitemiz enstitülerinde yapılan lisansüstü çalışmalarda tezlerin niteliğini artırmak ve öğrencilere bilimsel yayın yapma becerisi kazandırmak amacıyla tüm enstitüler için yayın şartı olarak aşağıdaki koşullar aranır. Tüm alanlarda makaleler yayımlanmış olmalı veya Cilt-Sayı veya DOI numarası ile belgelendirilmelidir. Tüm yayınlarda ilgili öğrencinin adresi olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi adının geçmesi şartı aranır.  
 2. Yüksek lisans tezinin teslimi ve savunma sınavına girebilmek için yüksek lisans öğrenimi süresince tez çalışmasından üretilmiş aşağıdaki yayın şartlarından birini sağlamış olmak gerekir.
 1. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ya da poster olarak sunulan ve tam metin/özet metin olarak yayımlanan en az bir bildiri,
 2.  SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde en az bir makale,
 3. Uluslararası alan indeksleri (Eğitim Bilimleri Enstitüsü için ÜAK tarafından belirlenmiş doçentlik alan indeksleri veya Enstitü Dergisinde, diğer enstitüler için ise ilgili EYK tarafından belirlenen alan indeksleri)  kapsamındaki dergilerde en az bir makale,
 4. Diğer uluslararası hakemli dergilerde (sanat ve tasarım alanında tanınmış dergiler dâhil) en az bir makale, 
 5. SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu,  Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
 6. Diğer uluslararası hakemli dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu,  Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
 7. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde en az bir makale,
 8. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu,  Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
 9. ULAKBİM kapsamı dışındaki diğer ulusal hakemli dergilerde en az bir makale,
 10. ULAKBİM kapsamı dışındaki diğer ulusal hakemli dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu,  Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
 11. Danışman/Anabilim/Anasanat dalı görüşü ile EYK tarafından uygun görülen kurum içi veya kurum dışı kaynaklı (TÜBİTAK, TÜBA, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları) tez çalışması ile ilgili en az bir projede, belgelendirmek kaydı ile yürütücü/ araştırmacı/en az 3 ay süreyle bursiyer olarak görev almış olmak,
 12. Anasanat dallarında tez konusu ile ilgili olmak şartıyla bir kişisel sergi (Sanat Galerisinde) açmış olmak.   

(3) Doktora/Sanatta Yeterlik tezinin teslimi ve savunma sınavına girebilmek için Doktora/Sanatta Yeterlik öğrenimi süresince tez çalışmasından üretilmiş aşağıdaki yayın şartlarından birini sağlamış olmak gerekir.

 1. SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde en az bir makale,
 2. Uluslararası alan indeksleri (Eğitim Bilimleri Enstitüsü için ÜAK tarafından belirlenmiş doçentlik alan indeksleri veya Enstitü Dergisinde, diğer enstitüler için ise ilgili EYK tarafından belirlenen alan indeksleri)  kapsamındaki dergilerde en az bir makale,
 3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde (sanat ve tasarım alanında tanınmış dergiler dâhil) en az bir makale,
 4. SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu,  Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
 5. Diğer uluslararası hakemli dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu,  Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
 6. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde en az bir makale,
 7. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu,  Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,
 8. ULAKBİM kapsamı dışındaki diğer ulusal hakemli dergilerde en az bir makale,
 9. ULAKBİM kapsamı dışındaki diğer ulusal hakemli dergilerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az bir olgu sunumu, Fen Bilimleri Enstitüsü için en az bir teknik not,   
 10. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ya da poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan en az bir bildiri ve ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü ya da poster olarak sunulan ve özet metin /tam metin olarak yayımlanan en az bir bildiri olmak üzere toplam en az iki bildiri,
 11. Ulusal bir kitap veya uluslararası bir kitap/ kitap bölümü yazmış olmak,
 12. Danışman/Anabilim/Anasanat dalı görüşü ile EYK tarafından uygun görülen kurum dışı kaynaklı (TÜBİTAK, TÜBA, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları) tez çalışması ile ilgili en az bir projede, belgelendirmek kaydı ile yürütücü/ araştırmacı olarak görev almış olmak,
 13. Anasanat dallarında tez konusu ile ilgili olmak şartıyla Sanatta Yeterlik öğrenimi süresince bir kişisel sergi (Sanat Galerisinde) açmış olmak.    

 (4) Yayın şartı için sunulan ve tez çalışmasından üretilen makale ve bildirilerde danışmanın (varsa ikinci danışmanın) ve öğrencinin ismi mutlaka yer alır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 23-

 1. Bu uygulama esaslarında belirtilmeyen durumlarda ilgili enstitü yönetim kurulu, yürürlükte olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre karar verir.  

Yürürlükten Kaldırılan Senato Kararları

MADDE 24- 

 1. Bu Uygulama Usul ve Esaslarından önce yürürlükte olan 09.12.2010 Tarih ve 34/5 numaralı Senato kararı ile kabul edilen “Diğer üniversitelerin ilgili enstitülerinde öğrenci olup, araştırma görevlisi olanların yatay geçiş koşullarının görüşülmesi” hakkındaki karar yürürlükten kaldırılmıştır.
 2. Bu Uygulama Usul ve Esaslarından önce yürürlükte olan 19.01.2011 Tarih ve 3/1 numaralı Senato kararı ile kabul edilen “Yüksek lisansını tamamlayan üniversitemiz araştırma görevlilerinin doktora programlarına kabulünde kontenjan konusunun görüşülmesi” hakkındaki karar yürürlükten kaldırılmıştır.
 3. Bu Uygulama Usul ve Esaslarından önce yürürlükte olan 09.05.2012 Tarih ve 11/6 numaralı Senato kararı ile kabul edilen “Üniversitemiz öğretim elemanı kadrosunda bulunanların doktora öğrenimi yapabilmeleri için gerekli şartlar” hakkındaki karar yürürlükten kaldırılmıştır.
 4. Bu Uygulama Usul ve Esaslarından önce yürürlükte olan 02.12.2015 Tarih ve 25/7 numaralı Senato kararı ile kabul edilen “Yüksek lisansını tamamlayan üniversitemiz araştırma görevlilerinin doktora programlarına kabulünde kontenjan konusunun görüşülmesi” hakkındaki karar yürürlükten kaldırılmıştır.
 5. Bu Uygulama Usul ve Esaslarından önce yürürlükte olan 11.01.2017 Tarih ve 2/ 9 nolu Senato kararı ile kabul edilen “Yabancı uyrukluların kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere adaylık başvurularında ve kabulünde uygulanacak usul ve esasların görüşülmesi” hakkındaki karar yürürlükten kaldırılmıştır.     
 6. Bu Uygulama Usul ve Esaslarından önce yürürlükte olan 14.06.2017 Tarih ve 14/3 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerinin akademik izin talepleri için haklı ve geçerli nedenler” hakkındaki karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25- 

 1. Bu Uygulama Usul ve Esasları, ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bağlı olarak ESOGÜ Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 2. Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 22. Maddesindeki tüm fıkralar 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kayıt olan öğrencileri kapsar.
 3. Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 24. Maddesinin 2. ve 4. fıkraları 2020-2021 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılından itibaren uygulanır.
 4. Bu Uygulama Usul ve Esaslarını Rektör yürütür.  

 

karar verildi.

Başkan

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK

Rektör