7143 SAYILI KANUNLA VERİLEN ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU
07.06.2018

7143 SAYILI KANUNLA VERİLEN ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı kanunla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 78. madde gereğince öğrenci affından yararlanmak isteyen ilgililerin, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Enstitümüze şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  4. 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş)
  5. Yabancı Uyruklular İçin Yabancı Uyruklu Numarası ve Pasaport Fotokopisi

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başlangıç   : 18.05.2018

Bitiş            : 18.09.2018 (mesai saati bitimine kadar)

*Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu yasadan yararlanamazlar.

** Bu yasadan 18.05.2018 tarihine kadar ilişiği kesilenler faydalanabilir.

****Öğrenci affı ile ilgili Uygulama Esasları belirlendiğinde web sayfamızda ilan edilecektir.

 İlgili Kanun Maddesi:

"GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…”

 

Af Başvuru Formu